Historisk arkiv

Flere kan kombinere arbeid og AFP uten avkorting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen er i samråd med partene i arbeidslivet innstilt på å foreslå for Stortinget at alle i årskullene 1944-48 som tar ut AFP etter innføringen av pensjonsreformen, får ny AFP. Dette innebærer at flere kan kombinere arbeid og AFP uten at pensjonen avkortes.


Forslaget gir mulighet for flere til å kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen avkortes.

Det foreslås en innfasing av ny AFP som innebærer at alle personer i årskullene fra 1944 til 1948 som tar ut AFP etter 1. januar 2011, vil få ny AFP i form av et livsvarig påslag til fleksibel alderspensjon. Nivået på påslaget vil variere mellom årsklassene. De som tar ut AFP før 2011, og dermed skal ha dagens folketrygd, vil også få dagens AFP. Dagens AFP er som kjent en tidsbegrenset tidligpensjonsordning for 62-66-åringer.

- De som tar ut AFP i 2011 eller senere får dermed mulighet til å kombinere arbeid og pensjon uten avkorting. Dette innebærer en vesentlig styrking av arbeidsinsentivene og en enkel og rettferdig innfasing av den nye AFP-ordningen, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Forslaget følger opp brevet av 7. oktober 2008 fra statsministeren til partene i arbeidslivet.

I brevet fra statsministeren i forbindelse med lønnsoppgjøret våren 2008 ble det skissert en innfasing av ny AFP med virkning fra 1948-kullet. Dette innebar at personer født mellom dette kullet og 1943 ville gå på nåværende AFP. Det ville med andre ord fra 2010 bli AFP-pensjonering etter to helt ulike systemer. I samråd med partene i arbeidslivet har en nå kommet fram til en løsning der personer som tar ut pensjon fra 2011 uavhengig av fødselsår får samme AFP-ordning.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil i løpet av juni 2009 fremme forslag til endringer i lov om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon i tråd med dette.