Historisk arkiv

Lovforslag om ny alderspensjon i folketrygden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen legger i dag fram lovforslag om ny alderspensjon i folketrygden for Stortinget. – En ny milepæl er nådd i arbeidet med pensjonsreformen, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Lovforslaget om ny alderspensjon bygger på to brede pensjonsforlik i Stortinget i april 2005 og mai 2007 og en omfattende høringsrunde i 2008.

– Regjeringen legger stor vekt på at en så viktig og omfattende reform har bred oppslutning blant de politiske partiene og i befolkningen. Jeg ser fram til at Stortinget nå skal ferdigbehandle denne saken som har vært gjenstand for utredning og behandling i flere år, sier statsråden.

Forslaget til ny alderspensjon i folketrygden bygger på prinsippet om at det skal lønne seg å arbeide. Inntektspensjonen tjenes opp over hele livet ved at alle år fra 13 til 75 teller med. Samtidig sikres alle en minsteinntekt (garantipensjon) på nivå med dagens minstepensjon. Også personer med lav opptjening får pensjon ut over minstenivået, slik at ”minstepensjonsfella” faller bort. Det gis pensjonsopptjening ved ulønnet omsorg for små barn, ved pleie av eldre, syke og funksjonshemmede, og til arbeidsledige og personer som avtjener førstegangstjeneste.

Nye alderspensjonister kan ta ut pensjon i alderen 62 til 75 år.  Det vil også være mulig å ta ut gradert pensjon, og å kombinere arbeid og pensjon fritt uten avkorting av pensjonen.

– Forslaget om fleksibelt uttak av alderspensjon er en betydelig velferdsreform. Det legger svært godt til rette for en smidig og individuelt tilpasset overgang fra arbeid til pensjon, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.
 
Lovforslaget innebærer også viktige bidrag for å møte den forventede aldringen i befolkningen. Det innføres levealdersjustering av alderspensjonen. Det betyr at en må arbeide noe lenger for å opprettholde pensjonsnivået når levealderen i befolkningen øker.  Likevel vil den enkeltes periode som pensjonist også normalt bli lenger. Nye regler for regulering av pensjon under utbetaling er også med på å sikre den langsiktige bærekraften i pensjonssystemet.

Nye opptjeningsregler, herunder forbedret pensjonsopptjening ved ulønnet omsorgsarbeid og arbeidsledighet skal gjelde fra 2010. Samtidig innføres pensjonsopptjening for førstegangstjeneste. Fleksibelt uttak av alderspensjon og nye regler for regulering av pensjoner iverksettes fra 2011. Levealdersjusteringen får virkning for pensjoner som tas ut fra 2011.

Pensjonsreformen omfatter hele pensjonssystemet og det arbeides nå videre med tilpasninger på andre områder. I fjor vår ble partene i arbeidslivet enige om ny AFP-ordning i privat sektor som er tilpasset ny alderspensjon. Det arbeides videre med tilpasninger som omfatter folketrygdens ytelser til uføre og etterlatte, tjenestepensjonsordningene i privat og offentlig sektor og AFP i offentlig sektor.

Gjennomføringen av pensjonsreformen må ses i sammenheng med regjeringens arbeid for et inkluderende arbeidsliv, reduserte ulikheter i helse og styrket etter- og videreutdanning.

Lovforslag om ny alderspensjon i folketrygden – Odelstingsproposisjon nr. 37 (2008-2009)