Historisk arkiv

Ny sosialtjenestelov styrker rettssikkerheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen vil skille ut deler av dagens sosialtjenestelov i en egen lov som i dag sendes på høring. Forslaget omfatter de obligatoriske kommunale tjenestene i NAV-kontoret.

– Vi vil styrke rettssikkerheten for personer som er avhengige av sosialhjelp, eller som trenger kvalifiseringsprogram for å komme i arbeid. Derfor foreslår vi at fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunens tjenester er forsvarlige, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen gjelder i hovedsak bestemmelsene om økonomisk stønad (sosialhjelp), kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad i sosialtjenesteloven.

Loven tilrettelegger for en bedre samordning av tjenestene til brukerne i NAV-kontoret, ved at den samler de kommunale tjenestene i en lov og har bestemmelser om samarbeid i kontoret. NAV-kontorets samlede virkemidler skal settes inn for å gi alle som trenger det individuelt tilpasset bistand til å komme i inntektsgivende arbeid, samt inntektssikring til de som ikke kan arbeide.

– Gjennom kvalifiseringsprogrammet har regjeringen bekjempet fattigdom med nye virkemidler. Med den nye loven tar regjeringen ytterligere grep for å sikre de mest sårbare. Loven har bl.a. regler om brukermedvirkning, og vi har lagt vekt på å gjøre loven oversiktlig og brukervennlig, sier statsråden.

Høringsfristen er satt til 11. mars.