Forsiden

Historisk arkiv

Nye tiltak i asylpolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen innfører nye tiltak i asylpolitikken som skal sikre at norsk praksis på viktige områder skiller seg minst mulig fra andre europeiske naboland. Dette er en videreføring av innstrammingstiltakene fra 2008, hvor SV tok dissens.

Regjeringen innfører nye tiltak i asylpolitikken som skal sikre at norsk praksis på riktige områder skiller seg minst mulig fra andre europeiske naboland. Dette er en videreføring av innstrammingstiltakene fra 2008, hvor SV tok dissens.

- Målet er å begrense antallet asylsøkere som ikke fyller vilkårene for beskyttelse, og også å hindre at Norge må ta imot en uforholdsmessig stor andel av de asylsøkerne som kommer til Europa, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

De fleste innstrammingstiltakene fra 2008 er iverksatt og har hatt effekt. Det såkalte Torshov-prosjektet med rask og samordnet registrering og søknadsbehandling har bidratt til en vesentlig reduksjon i antallet irakiske asylsøkere til Norge det siste halvåret. Likevel øker det totale antallet asylsøkere.

- Tiltakene synes å ha bidratt til å dempe den betydelige veksten i antall asylsøkere til Norge som var i perioden sommeren 2007 til sommeren 2008. Det er vi godt fornøyd med. Det er viktig å merke seg at flere av dem som nå kommer til Norge har et reelt beskyttelsesbehov, sier statsråden.

Vel 8000 personer har søkt asyl i Norge første halvår 2009. Det er 2500 flere enn i samme periode i fjor. Over 1100 oppgir å være enslige mindreårige asylsøkere, hvor 70 prosent er fra Afghanistan.

- At en så stor andel av søkerne oppgir å være enslige mindreårige er en ekstra utfordring, sier statsråden.

Prognosene for resten av året viser at ankomsttallet vil bli på 18000 eller flere, dersom tiltak ikke settes inn.

Dette er regjeringens nye tiltak:

1) UDI instrueres om å ta i bruk Dublin II-forordningen for å returnere barnefamilier til Hellas. At man er barnefamilie skal ikke lenger i seg selv være nok til at man ikke returneres til Hellas. Det skal gjøres en konkret og individuell vurdering i hver enkelt sak.

2) Etablering av egen saksbehandlingsprosedyre med raskere intervju og      aldersvurdering for enslige mindreårige asylsøkere.

3) Utvidet aldersvurdering av enslige mindreårige asylsøkere; Tann, håndrot og fysiologisk undersøkelse. 

4) Enslige mindreårige asylsøkere som ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag skal som hovedregel få avslag.

5) Opprette omsorgs- og utdanningstilbud i opprinnelsesland for enslige mindreårige asylsøkere.

6) Asylsøkere uten dokumentert identitet skal som hovedregel ikke gis midlertidig arbeidstillatelse under søknadsbehandlingen.

7) Regjeringen planlegger å opprette et nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter.

8) Det skal utarbeides et generelt reintegreringsprogram.