Historisk arkiv

Handlingsplan mot fattigdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2006-2007) Statsbudsjettet 2007

Handlingsplan Handlingsplan mot fattigdom

Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2006-2007) – Statsbudsjettet 2007

Regjeringens visjon er at Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn. Alle skal, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn, ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet.

Norge har et godt utgangspunkt for å bekjempe fattigdom sammenlignet med andre land. Yrkesdeltakelsen er høy og arbeidsledigheten relativt lav. Flertallet i befolkningen har høy levestandard og gode levekår, og inntektsfordelingen er jevnere enn i mange andre land. Likevel kreves det en ekstra innsats for å avskaffe fattigdom og skape et mer rettferdig samfunn. Gjennom fortsatt sterke fellesskapsløsninger skal vi legge til rette for at alle får ta del i samfunnet.

Fattigdom har forskjellige årsaker og krever en helhetlig tilnærming. Samtidig vet vi at det er en sterk sammenheng mellom fattigdom og svak eller ingen tilknytning til arbeidslivet.

Denne handlingsplanen omfatter tiltak på flere sektordepartementers områder. Hovedfokus i 2007 rettes inn mot å styrke arbeidslivtilknytningen for de som står lengst fra arbeidsmarkedet, sikre inkludering og deltakelse av utsatte barn og unge og bedre levekårene for de vanskeligst stilte.

Handlingsplan mot fattigdom (PDF, 0,8 mb)