Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Avklaring av noen spørsmål knyttet til kommunens tilrettelegging av introduksjonsprogram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Bergen kommune

Postboks 7700

Bergen rådhus

 

5020 BERGEN

Deres ref

Vår ref

Dato

200404797-8 GRGR

02/5060-21 REI

07.07.04

       


Avklaring av noen spørsmål knyttet til kommunens tilrettelegging av introduksjonsprogram

Bergen kommune ber om å få svar på spørsmål om norskopplæring for innvandrere som også har betydning for planlegging og iverksetting av introduksjonsprogrammet.

1. Antall timer norskopplæring som kan godkjennes
Som Bergen kommune viser til, har ikke departementet fastsatt hvor mange timer opplæring i norsk med samfunnskunnskap som kan godkjennes per uke. Det er Fylkesmannen som forvalter tilskuddet på vegne av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), som har ansvaret for å godkjenne hvor mange timer det kan gis tilskudd til. I rundskriv H-05/04 har KRD gitt følgende retningslinjer som utgangspunkt for Fylkesmannens vurdering:

Kommunene må kunne begrunne at timetallet ivaretar deltakernes behov.

Det pedagogiske opplegget må være slik at det gir ferdigheter i norsk som samsvarer med ressursbruken.

Norskopplæring vil måtte ha en sentral plass tidlig i introduksjonsprogrammet for så å reduseres. Imidlertid bør ikke opplæring i norsk utgjøre hele programmet, selv ikke i begynnelsen.

Tilskuddet til opplæring i norsk skal ikke finansiere andre tiltak innenfor rammen av introduksjonsprogrammet. Norskopplæring skal ha som mål at deltakeren skal lære norsk. Tiltak som defineres som norskopplæring, må videre være slik at de krever pedagogisk tilrettelegging og oppfølging av lærer.

Den enkelte Fylkesmann har fått en økonomisk ramme for godkjenning og utbetaling av tilskudd i 2004. Dette er nødvendig for at KRD skal kunne sikre budsjettsstyring og at den totale bevilgningen til norskopplæring i 2004 ikke skal overskrides. Bevilgningen er på 1 milliard kroner i 2004. Dette vil også legge rammer for hvor mange timer som kan godkjennes.

2. Refusjon for 50 timer samfunnskunnskap
Rett og plikt til 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap, hvorav 50 timer samfunnskunnskap på et språk innvandreren forstår, vil først være en rett og/eller plikt for den enkelte og en plikt for kommunene fra det tidspunktet loven trer i kraft.

Loven vil ikke få tilbakevirkende kraft, det vil si at den kun vil gjelde de personer som har fått oppholdstillatelse som gir grunnlag for bosettingstillatelse etter at loven trer i kraft.

I Ot. prp. nr 50 (2003-2004) Om lov om endringer i introduksjonsloven har KRD varslet at dagens øremerkede tilskudd vil bli lagt om til en capita (hode) basert tilskuddsordning. Kommunene vil da motta tilskudd etter en enhetlig satsstruktur uavhengig av hvordan tilbudet organiseres i den enkelte kommune. Kommunene vil stå friere enn hva tilfellet er i dag med hensyn til bruk av midlene. Dette innebærer bl.a. at de kommunene som ønsker å tilby mer enn 50 timer samfunnskunnskap, kan gjøre det. Det vil imidlertid ikke utløse mer statstilskudd.

De kommunene som ønsker å tilby 50 timer samfunnskunnskap som en frivillig ordning før loven trer i kraft, må gjøre det innenfor rammen av Stortingets bevilgning og Fylkesmannens godkjenning.

3. Iverksetting av ny lov, læreplan og forskrifter
Endringene i introduksjonsloven som gjelder rett og plikt til norskopplæring vil bli iverksatt fra det tidspunkt Kongen bestemmer. Stortinget har gitt beskjed om at Ot.prp. nr. 50 (2003-2004) Om lov om endringer i introduksjonsloven mv., vil bli behandlet høsten 2004. Dette vil innebære at loven og forskrifter ikke blir iverksatt før 1. september 2005.

Det er utarbeidet ny læreplan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Læreplanen vil bli gitt som forskrift fra det tidspunktet loven trer i kraft og vil da være bindende for kommunene og opplæringsstedene. Utdannings- og forskningsdepartementet har åpnet for at de som ønsker å ta i bruk den nye læreplanen før dette tidspunktet, kan gjøre det.

De kommuner som ønsker å tilby 50 timer samfunnskunnskap som en frivillig ordning før loven trer i kraft, vil imidlertid ikke kunne regne med å få statstilskudd til det.

Med hilsen

Kjell Østby e.f.
fung. avdelingsdirektør

Rønnaug Eitrem
prosjektleder