Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fravær fra norskopplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Ås kommunale Voksenopplæringssenter v/Gøril Steen
goril.steen@as.kommune.no

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200600726-/HEG

21.02.2006

Svar på spørsmål om fravær fra norskopplæring

Vi viser til spørsmål på e-post 30. januar 2006, vedrørende en beboer på asylmottak med oppholdstillatelse og rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Departementet svarer på henvendelsen på generelt grunnlag. I forhold til enkeltsaken er kommunens beslutning om tildeling av opplæring i norsk og samfunnskunnskap et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette enkeltvedtaket kan påklages til Fylkesmannen, jf. introduksjonsloven § 21 annet ledd bokstav a, jf. § 22.

Etter introduksjonsloven § 18 er ansvaret for tilretteleggingen av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap lagt til kommunen. Dette utdypes i Ot.prp. nr. 50 (2003-2004) Om lov om endringer i introduksjonsloven mv. punkt 8.4.3: ”I dette inngår det at opplæringen skal være individuelt tilrettelagt og tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov. Kravet innebærer at opplæringen må tilpasses den enkeltes livssituasjon og organiseres på en slik måte at det blir praktisk mulig både for kvinner og menn å delta.

Opplæringen skal blant annet tilpasses yrkesaktive deltakere, for eksempel ved at det tilbys undervisning på kveldstid.”

Introduksjonsloven § 19 pålegger kommunen også å utarbeide en individuell plan for den enkelte deltaker i opplæringen. Planen skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av vedkommendes opplæringsbehov, og av hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg. Planen skal utarbeides i samråd med vedkommende. En endring i vedkommendes livssituasjon vil kunne innebære at den individuelle planen må justeres for en periode framover ved at deltaker endrer omfanget av og/eller tidspunktet for opplæringen. For justering av den individuelle planen bør kommunen bruke tid på dialog med deltaker, slik at vedkommende kan medvirke i utformingen av planen på en reell måte. Dette forutsetter at kommunen sørger for at deltakeren får relevant informasjon og veiledning slik at vedkommende kan foreta informerte valg.

Dersom en deltaker etter justering av den individuelle planen ikke følger opp opplæringen i tråd med det som er fastsatt, skal det føres fravær i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f.)
avdelingsdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver