Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Gravid deltaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Drammen kommune

v/ Gunn.Vo@drammen.kommune.no

Deres ref

Vår ref

Dato

 

05/160-19 HHE

27.05.05

Svar på spørsmål til introduksjonsloven og forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning

Vi viser til e-post av 5. april 2005 vedrørende introduksjonsloven med forskrifter og spørsmålet om gravide personer som ikke kan starte opp med fulltidsprogram når de bosettes i kommunene.

Forutsatt at den gravide personen har rett og plikt til deltakelse etter introduksjonsloven § 2, er lovens utgangspunkt oppstart av program innen tre måneder etter bosetting i kommunen. Dette utgangspunktet betyr ikke at kommunens plikt til å sørge for program bortfaller etter tre måneder. Dersom en person er midlertidig forhindret fra oppstart innen tre måneder etter bosetting i kommunen, for eksempel fordi vedkommende er gravid og har svært kort tid igjen til nedkomst, men blir vurdert av lege å bli i stand til å delta i et fulltids program i løpet av nær framtid, gjelder retten til oppstart av introduksjonsprogram i inntil to år fra bosettingstidspunktet. Som utgangspunkt skulle det ikke være nødvendig å ”sikre seg retten til deltakelse i programmet, for så å få permisjon” slik problemstillingen er fremmet i e-posten fra Drammen kommune. Dette kan kun være tilfelle der vedkommende ikke har vært i kontakt med kommunen, eller det ikke har lyktes kommunen å komme i kontakt med vedkommende i en periode som gjør at det søkes om deltakelse først tett opp til toårsfristen.

At en person er gravid tilsier ikke at vedkommende ikke er omfattet av rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet med mindre det er medisinske eller andre særskilte grunner som tilsier at vedkommende ikke skal være i aktivitet. Eventuelle medisinske eller andre særskilt grunner som tilsier at vedkommende ikke kan være i noen form for aktivitet må i så fall framgå av erklæring fra lege. Kommunen plikter å legge innholdet i programmet til rette også for deltakere som er gravide. Fraværsforskriften bygger på en forutsetning om at kvinnen som utgangspunkt deltar helt fram til nedkomsten, har rett til fri i inntil 10 dager under svangerskapet, jf. forskriften § 4-1, skal ta fri fra deltakelse i 20 virkedager etter fødselen, jf. § 4-2, og har rett til omsorgspermisjon opp til 10 måneder i barnets første leveår, jf. § 5-3.

I forhold til spørsmålet om etableringsfasen skal inngå i introduksjonsprogrammet eller ikke, er dette opp til den enkelte kommunen å avgjøre.

Hensynet til likhetsprinsippet tilsier at kommunen har lik praksis i like tilfeller med henhold til tidspunkt for oppstart av introduksjonsprogrammet og med hensyn til innlemmelse av etableringsfasen i introduksjonsprogrammet.

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh e.f.
underdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver