Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Omsorgspermisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Bergen Kommune

MOKS v/Ruth Mohammadzadeh

Ruth.Mohammadzadeh@bergen.kommune.no

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

05/160-46 HHE

28.11.05

       

Svar på spørsmål om omsorgspermisjon for far når mor er deltaker i introduksjonsprogrammet

Vi viser til spørsmål på e-post 15. november vedrørende en far som ønsket å overta resten av sin ektefelles omsorgspermisjon ved fødsel når mor er deltaker i introduksjonsprogrammet og far er i ordinær jobb.

Bestemmelsen i forskrift 18. juli 2003 nr. 973 om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning § 5-3 regulerer tilfellet der begge foreldrene er deltakere i introduksjonsprogrammet. Foreldrene har til sammen rett til opp til 10 måneder omsorgspermisjon i barnets første leveår. Foreldrene kan selv velge hvordan de ønsker å fordele permisjonstiden. Denne permisjonen er uten introduksjonsstønad, og kommer i tillegg til mors rettigheter som følger av §§ 4-1 og
4-2. I tilfeller der far er i jobb, reguleres fars rett til permisjon ikke av forskriften om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning, men av de ordinære reglene om stønadsperiode for far i folketrygdloven kapittel I Ytelser ved fødsel. Det opplyses fra Rikstrygdeverket at de ikke har sendt ut noen særlige retningslinjer for hvordan spørsmålet om fars rett til permisjon skal vurderes i forhold til tilfeller hvor mor er deltaker i introduksjonsprogram, og følgelig må utgangspunktet være hovedregelen i folketrygdloven § 14-9, jf. § 14-4.

For at far skal ha rett til fødselspenger, må han fylle grunnvilkårene, det vil si han må ha vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før hans stønadsperiode tar til, og den pensjonsgivende inntekten må på årsbasis svare til minst halvparten av grunnbeløpet (G), jf. folketrygdloven § 14-4. I tillegg stilles det vilkår til mor om at hun enten går ut i arbeid etter fødselen, tar offentlig godkjent utdanning på heltid, tar offentlig godkjent utdanning i kombinasjon med arbeid som i sum utgjør heltid, på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon og ikke kan ta seg av barnet, jf. folketrygdloven § 14-9. Dersom mor har vært i arbeid med pensjonsgivende inntekt som på årsbasis tilsvarer minst halvparten av grunnebeløpet (G) de siste seks av de siste ti månedene før stønadsperioden tar til, og dersom hun går tilbake til arbeid etter avsluttet permisjon, har far rett til fødselspenger, jf. § 14-4 fjerde ledd bokstav a.

For at far skal kunne motta fødselspenger og ta ut permisjon når mor er i utdanning må utdanningen være offentlig godkjent og på heltid, jf. § 14-4 fjerde ledd bokstav b.

Hva som i denne forstand oppfyller vilkårene om ”offentlig godkjent utdanning på heltid” framgår av Ot.prp. nr 52 (1999-2000) om selvstendig opptjeningsrett til fødsels- og adopsjonspenger for fedre mv. Barne- og familiedepartementet mener her at ordningen av kontrollhensyn bør avgrenses til å gjelde utdanningsinstitusjoner på alle nivåer der utdanningen er offentlig godkjent og gir formell kompetanse. Med henhold til hva som regnes som offentlig godkjent utdanning tas det utgangspunkt i de utdanninger som gir rett til støtte fra Lånekassen. Heltidsutdanning tilsvarer hva som er normert studietid på heltid for den aktuelle utdanningen. Det åpnes for deltidsstudier i kombinasjon med arbeid, men også her avgrenses ordningen til å gjelde utdanningsinstitusjoner på alle nivåer der utdanningen er offentlig godkjent, jf, ovenfor, og gir formell kompetanse.

På denne bakgrunn vurderer Kommunal- og regionaldepartementet at faren i deres spørsmål, som selv er i ordinær jobb, men hvor mor er deltaker i introduksjonsprogrammet, kun vil ha rett til fødselspenger og permisjon dersom mor selv har vært i arbeid som en del av programmet, går tilbake til jobb som en del av programmet og derigjennom oppfyller vilkårene i folketrygdloven § 14-9, jf. § 14-4. Dersom mor er i kvalifisering på fulltid oppfyller hun ikke kravene til utdanning i folketrygdlovens forstand, og far har ikke rett til fødselspenger og permisjon.

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh e.f.
underdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver