Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Politiattest for deltakere i introduksjonsprogram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Øystre Slidre kommune

v/Marit Fauske

Marit.Fauske@oystre-slidre.kommune.no

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/5060-73 HHE

07.12.04

       

Svar på spørsmål om politiattest for deltakere i introduksjonsprogram

Vi viser til e-post av 2. desember d.å. med spørsmål vedrørende eventuelle praksisplasser i kommunen for deltakere i introduksjonsordningen som krever politiattest. Spørsmålet gjelder hvordan dette skal løses for flyktninger hvor slik politiattest ofte ikke kan framskaffes.

Politiattester reguleres i lov av 11. juni 1971 nr. 52 om strafferegistrering. Med hjemmel i denne er det fastsatt forskrifter av Justisdepartementet. Forskrifter om strafferegistrering fastsatt 20. desember 1974 regulerer i § 12 adgangen til å utferdige politiattest. Av forskriftens § 12 nr. 1 framgår det at politimesteren kan utferdige politiattest kun i tilfeller når det i lov eller med klar hjemmel i lov er fastsatt at en person må godtgjøre at han har ført en hederlig vandel, er ustraffet eller lignende. Dette innebærer at eventuelle praksisplasser i kommunen kun kan kreve politiattest av deltakere i introduksjonsprogrammet dersom det er hjemmel i lov til å kreve slik attest.

For alle personer som er folkeregistrert i folkeregisteret og hvor det er utstedt personnummer, kan det av lokalt politikammer gjøres en sjekk mot alle politiregistre for å se om det er registrert noe ufordelaktig på vedkommende. På bakgrunn av denne sjekken, kan det av lokal politimester utstedes en politiattest om vedkommende. Ved forespørsel til lokalt politikammer må det alltid opplyses hva en politiattest skal benyttes til.

Dersom lokalt politikammer ikke vil medvirke til å utstede en slik attest, eller dersom det tar svært lang tid å få svar på en forespørsel om utstedelse av slik attest, er Politidirektoratet rette klageinstans.

Med hilsen

Stephan Mo e.f
avdelingsdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver