Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Skatteplikt og trygdeavgift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Lisbeth Lillebostad

Gjemnes Kommune

6631 Batnfjordsøra

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/5060-35 HHE

18.08.04

       

Svar på spørsmål vedrørende kursstøtte fra Aetat kontra introduksjonsstønad

Det vises til tidligere telefon med Kjell Østby, og e-post fra deg med beskrivelse av en problemstilling vedrørende kursstøtte fra Aetat kontra introduksjonsstøtte for deltakere i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven.

Spørsmål om samordning med andre ytelser
Spørsmålet om samordning med andre offentlige ytelser er beskrevet i Rundskriv H-20/03 i punkt 12 (side 49) og i Ot.prp. nr. 28 (2002-2003) Om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere i kapittel 13.9 (side 84).

Utgangspunktet er at dersom deltakelse i Aetats opplæringstiltak utløser kurspenger, forutsettes deltaker å få utbetalt full introduksjonsstønad, mens stønaden fra Aetat tilfaller kommunen. I eget rundskriv om samarbeid mellom kommunen og Aetat er det gitt nærmere regler for samordning av ytelser mellom Aetat og kommunen i forhold til bestemmelsen i introduksjonsloven § 12. Rundskriv 6. august nr. P-6/2003 om samarbeide mellom kommunen og Aetat om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere er trykket som vedlegg bakerst i Rundskriv H-20/03.

I noen særlige tilfeller vil denne regelen falle uheldig ut for deltakere i introduksjonsordningen. Et eksempel er det tilfellet som du beskriver her, tilfellet der kursstønaden utgjør et større beløp enn introduksjonsstønaden. Til dette vil vi svare at dette er en viktig tilbakemelding om en uheldig konsekvens av regelverket, og at vi vil ta dette med oss videre for eksempel i vurderingen av hvilke elementer av introduksjonsordningen som skal evalueres i tiden fremover.

I henvendelsen setter du frem en bekymring for at familien vil miste muligheten til å tjene opp litt ekstra per måned. Dette er ikke helt riktig, dersom familien ønsker det kan de ha en ekstrajobb ved siden av introduksjonsprogrammet og beholde inntekten fra denne jobben uten at det vil få noen konsekvens for introduksjonsstønaden fra kommunen, jf. introduksjonsloven § 11.

Spørsmål om skatteplikt og trygdeavgift
Spørsmålet om skatteplikt og trygdeavgift for introduksjonsstønaden er beskrevet i Ot.prp. nr. 28 (2002-2003) i kapittel 14 (side 90). Introduksjonsstønaden er skattepliktig som alminnelig inntekt, og skatteplikten er hjemlet ved en tilføyelse i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-42 om understøttelse og trygdeytelser mv. Skatteplikt for introduksjonsstønad som personinntekt er hjemlet i skatteloven § 12-2.

Etter folketrygdloven § 23-3 skal trygdeavgift betales av all personinntekt som framgår av skatteloven § 12-2. Trygdeavgift skal svares med lav sats.

Trygdeavgiftens satser fastsettes av Stortinget, og av budsjettproposisjonen for budsjettperioden 2004, St.prp. nr. 1 (2003-2004) framgår det at lav sats av trygdeavgift er tre prosent av inntekten.

Med hilsen

Kjell Østby e.f.
seniorrådgiver

Hege Hov Eggen
rådgiver