Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Spørsmål til introduksjonsloven § 10 om trekk for ulegitimert fravær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Bergen Kommune v/MOKS

Bispengsgaten 25

5018 BERGEN

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/5060-37 HHE

18.08.04


Svar på spørsmål om tolkning av paragrafer i introduksjonsloven og forskrift om fraværsregler

Det vises til brev av 10. august 2004 med spørsmål som Bergen kommune ønsker å få avklart med henhold til satser for trekk ved ulegitimert fravær fra introduksjonsprogrammet.

Spørsmål til introduksjonsloven § 10 om trekk for ulegitimert fravær
Det fremgår av Rundskriv H-20/03 pkt. 10 (side 47) at virkningen av ulegitimert fravær er trekk i stønaden time for time, eventuelt dag for dag.

Det fremgår også av § 9, og rundskrivets pkt. 9 hvordan stønaden skal beregnes på årsbasis, på månedsbasis og på timebasis. Bakgrunnen for dette har vært et ønske om å lovfeste mønsteret fra hovedtariffavtalen da introduksjonsstønaden systemmessig ligger nær fastlønnsordningene. Hensikten med lovreguleringen har vært et ønske om et system som er likt for alle deltakere i introduksjonsprogrammet, og et ønske om at beregningen av introduksjonsstønaden ikke skal overlates til kommunens skjønn.

Slik departementet forstår den situasjonen som beskrives i brevet fra Bergen kommune, vil den rette løsningen i henhold til § 10 jf. § 9 i introduksjonsloven være å dele stønaden på årsbasis 1/1850 for å finne satsen per time ved beregning av trekket, eventuelt å dele stønaden på månedsbasis 1/30 ved beregning av trekket per dag.

Spørsmål til forskrift 18. juli 2003 nr. 973 om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordningen
Av forskriften § 7-1 fremgår det at fravær og permisjon fra deltakelse som til sammen overstiger 10 virkedager kommer i tillegg til introduksjonsprogrammets fastsatte tid, jf. introduksjonsloven § 5. Av begrepet ”til sammen” fremgår det at det er uten betydning for anvendelsen av denne regelen om fraværet er sammenhengende eller om det er ulike typer fravær avviklet til ulike tider for at regelen kommer til anvendelse.

Dette fremgår av merknaden til forskriften § 7-1 i Rundskriv H-20/03 side 78.

Med hilsen

Stephan Mo e.f.
avdelingsdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver