Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Svar på spørsmål om egenmelding for deltakere i introduksjonsprogram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Elizabeth Langsrud

rkmel@udi.no

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/5060-66 HHE

18.11.04

Svar på spørsmål om egenmelding for deltakere i introduksjonsordningen

Vi viser til henvendelse på e-post 8. november med spørsmål til forskrift om fravær og permisjon for deltakere i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere.

Spørsmålet om rett til egenmelding er regulert i forskriftens § 2-2, og den tolkningen av reglene som du legger til grunn i din henvendelse, er etter Kommunal- og regionaldepartementets vurdering den rette tolkningen av bestemmelsen.

Med henhold til ditt konkrete spørsmål om beregning av 16-dagersperioden, som nevnt i bestemmelsens tredje ledd, må den riktige tolkningen være at de 16 dagene regnes framover i tid fra den første fraværsdagen i egenmeldingsperioden, forutsatt at deltakeren har deltatt i introduksjonsprogrammet i minimum 8 uker (opptjeningstid).

Deltakeren i ditt eksempel har altså to fraværsdager i samme egenmeldingsperiode, den 15. og den 30. september.

Med henhold til spørsmålet om det må gå et visst antall dager mellom hver egenmelding, er dette spørsmålet ikke berørt i § 2-2 ut over omtalen av 16-dagersperioden i tredje ledd. Bestemmelsen har ingen henvisning verken til folketrygdloven § 8-24 som du viser til, eller til reglene i arbeidslivet for øvrig, for eksempel i personalhåndboken for staten.

Følgen av dette er at det ikke kan oppstilles noe krav eller noen hovedregel om at det må gå en viss tid mellom hvert fravær med egenmelding. Det kan heller ikke oppstilles noen generell regel om hvor mange fravær med egenmelding en deltaker kan ha for eksempel i løpet av ett år, jf. § 2-4 i forskriften og merknaden til denne.

Dersom en deltaker har hatt minst fire fravær med egenmelding i løpet av ett år uten å legge fram legeerklæring, kan kommunen treffe vedtak om at retten til egenmelding bortfaller. Dette vil i tilfelle bety at deltaker vil få trekk i introduksjonsstønaden for alt fravær som ikke er dokumentert med legeerklæring.

Med hilsen

Stephan Mo e.f.
avdelingsdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver


Til Heidi Bjørntvedt Næss

mailto:heidi.bjorntvedt@bgo.oslo.kommune.no

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/5060-18 HHE

28.05.2004

Svar på spørsmål til forskrift om fravær og permisjon ved deltakelse i introduksjonsordningen

Vi viser til spørsmål på e-post til Utlendingsdirektoratet (UDI) 21. mai 2004 vedrørende tolkning av bestemmelse i forskrift 18. juli 2003 nr. 973 om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordningen. Spørsmålet ble videresendt til Kommunal- og regionaldepartementet 26. mai 2004 i form av en e-post fra UDI.

Retten til egenmelding ved henholdsvis egen sykdom og barns sykdom er basert på systemet i arbeidslivets regler. Når bestemmelsene i forskriften bruker formuleringen ”i løpet av de siste 12 månedene”, jf. §§ 2-4 og 3-2, tar en sikte på å regulere den øvre grensen for antall virkedager i en 12-månedersperiode programdeltakeren kan være borte. Akkurat som for reglene i arbeidslivet, forutsettes det at perioden på 12 måneder skal regnes fra og med den første gangen deltaker var fraværende med en egenmelding. Dette vil være tilfellet uansett når på året den første egenmeldingen benyttes.

En regel i en kommune om rett til 10 dager per kalenderår blir derfor ikke i overensstemmelse med forskriften. Hensikten med introduksjonsordningen, og herunder også reglene for fravær fra programmet, er en tilnærming til og opplæring i arbeidslivets regler.

Det gjøres dog her oppmerksom på regelen i forskriftens § 2-2 annet ledd: ”for å få rett til egenmelding må vedkommende ha deltatt i introduksjonsprogrammet i minst åtte uker”. Denne regelen om opptjeningstid antas å være av stor betydning for deltakere i introduksjonsordningen med høyt fravær. Det gjøres også oppmerksom på muligheten til å treffe vedtak om bortfall av rett til å nytte egenmelding som ligger i forskriftens § 2-4 første ledd, bokstav b). Det antas at også denne regelen kan være av stor betydning for deltakere med høyt fravær.

Med hilsen

Bjørg Unstad e.f.
underdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver