Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Svar på spørsmål om introduksjonsloven § 12 og samordning med andre offentlige ytelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Prinsens g. 1 A

 

7468 TRONDHEIM

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/5060-68 HHE

22.11.04

       


Svar på spørsmål om introduksjonsloven § 12 og samordning med andre offentlige ytelser

Vi viser til din e-post av 15. november d.å. med spørsmål knyttet til introduksjonsloven § 12 og samordning med andre offentlige ytelser.

Spørsmålet er hvorvidt stønad til barnetilsyn jf. folketrygdloven § 15-11 går inn under begrepet overgangsstønad i introduksjonsloven, og som en følge av dette skal samordnes med introduksjonsstønaden.

Stønad til barnetilsyn gis til enslig mor eller far som på grunn av utdanning eller arbeid utenfor hjemmet må overlate nødvendig tilsyn av barn til andre, og som en følge av dette får utgifter til for eksempel barnehage. Stønaden er ikke en del av overgangsstønaden, jf. folketrygdloven § 15-6, selv om kravet fremmes på det samme skjemaet som overgangsstønad. Stønad til barnetilsyn ytes til mottakere av overgangsstønad kun dersom de fyller vilkårene i folketrygdloven § 15-11.

Stønaden er ment å være et tilskudd til direkte utgiftsdekning, og den skal ikke samordnes med andre ytelser. Dette gjelder også i forhold til introduksjonsstønaden.

Stønad til barnetilsyn er ikke med i oppregningen av ytelser i introduksjonsloven § 12, og som en følge av dette kan deltaker beholde eventuell stønad til barnetilsyn fullt ut som egen inntekt ved siden av redusert overgangsstønad, se. introduksjonsloven § 12 tredje ledd, jf. §.11.

Med hilsen

Stephan Mo e.f.
avdelingsdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver