Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Svar på spørsmål om samordning av introduksjonsstønad med stipend fra Statens Lånekasse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Torill Varen Storeng

rkstvs@udi.no

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/5060-46 HHE

13.10.04

Svar på spørsmål om samordning av introduksjonsstønad med stipend fra Statens Lånekasse

Vi viser til e-post av 7. september d.å., med spørsmål om deltakere i introduksjonsordningen som tar komprimert grunnskole som en del av sitt introduksjonsprogram, og som mottar flyktningstipend fra Lånekassen. Spørsmålet gjelder om ytelser fra Lånekassen kan samordnes med introduksjonsstønaden.

I forhold til innholdet i introduksjonsprogrammet, jf. § 4, må det vurderes i det enkelte tilfellet hva som er å anse som grunnleggende kvalifisering. Avgjørende er ikke om kvalifiseringen gir rett på noen økonomisk ytelse eller ikke, men om kvalifiseringen kan sies å fylle et behov som er grunnleggende, jf. Ot.prp. nr 28 (2002-2003) punkt 11.4.3. Utgangspunktet må være at skolegang på fulltid, enten det er grunnskole, videregående eller høyere utdanning, er å anse som ordinær utdanning. Overgang til ordinær jobb eller utdanning er målsettingen med introduksjonsordningen, jf. § 1, og når målsettingen er nådd kan deltaker ikke lenger sies å ha behov for grunnleggende kvalifisering. Han/hun bør som en følge av dette skrives ut av programmet.

I forhold til hva som er skolegang på fulltid og dermed å anse som ordinær utdanning, må det gjøres en individuell vurdering i forhold til hver enkelt opplæring. For grunnskoleopplæring vises det til Lånekassens regler for å yte flyktningstipend. Grunnskoleopplæring i 20 timer per uke regnes som fulltid, og kvalifiserer for fullt stipend på inntil kroner 8 000 per måned fra Lånekassen. Annen ordinær skolegang på fulltid som ikke kvalifiserer for stipend fra Lånekassen, må være å likestille med dette.

Enkeltelementer av grunnskoleopplæring eller innføringsklasser, kan likevel i noen tilfeller defineres som behov for grunnleggende opplæring i tillegg til øvrige elementer i den individuelle planen, jf. § 4. Dersom deltaker i disse tilfellene kvalifiserer for en del av flyktningstipendet fra Lånekassen, kan deltaker beholde eventuelt stipend ved siden av introduksjonsstønaden som egen inntekt, jf. § 11.

Med hilsen

Stephan Mo e.f.
avdelingsdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver