Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Svar på spørsmål om samordning med ytelse til gjenlevende ektefelle, jf. introduksjonsloven § 12.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Rikstrygdeverket v/Trine Eline Homble

trine.homble@trygdeetaten.no

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/5060-58 HHE

14.10.04


Svar på spørsmål om samordning med ytelse til gjenlevende ektefelle, jf. introduksjonsloven § 12.

Vi viser til e-post av 5. oktober d.å, med spørsmål om introduksjonsstønad i kombinasjon med gjenlevendepensjon etter folketrygdlovens kapittel 17. Spørsmålet omhandler henvendelser dere har fått fra trygdekontorer vedrørende tilfeller der en person mottar gjenlevendepensjon i tillegg til ytelser etter introduksjonsloven.

Bakgrunnen for samordningsbestemmelsen i introduksjonsloven § 12 framkommer av Ot.prp. nr 28 (2002-2003) punkt 13.9.4. Stønadene som er listet opp i bestemmelsen, sykepenger, rehabiliteringspenger, attføringsstønad, uførepensjon og fødselspenger, er alle rettighetsbaserte ytelser knyttet til bestemte livssituasjoner. De er offentlige ytelser til dekning av livsopphold, og de er beregnet ut fra rettigheter som er opptjent av deltaker selv, jf. kapitlene 8, 10, 11, 12 og 14 i folketrygdloven. Bakgrunnen for samordningsregelen er at det ikke vurderes som rimelig at deltakere, i tillegg til å motta disse offentlige ytelsene til dekning av sitt livsopphold, også får full introduksjonsstønad.

Utgangspunktet for rett til ytelser til gjenlevende ektefelle etter folketrygdloven er et annet enn de ytelsene som er listet opp i § 12. Retten er avledet av den avdødes rettigheter i forhold til trygden, jf. § 17-3 og oppebæres ikke som en følge av egen, men avdødes livssituasjon. I tillegg stilles det vilkår til den gjenlevende, jf. §§ 17-4 og 17-5.

Som en følge av at ytelser til gjenlevende ektefelle ikke er noen ytelse til dekning av livsopphold, og ikke er beregnet ut fra rettigheter som er opptjent av deltaker selv, er det fra lovgivers side vurdert som inkonsekvent å samordne den med introduksjonsstønaden. Som en følge av dette har verken kommune eller trygdeetat noen hjemmel til å samordne ytelsene, og deltaker i introduksjonsprogrammet kan beholde eventuell ytelse til gjenlevende ektefelle, jf. folketrygdloven kapittel 17 fullt ut ved siden av introduksjonsstønaden.

Med hilsen

Stephan Mo e.f.
avdelingsdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver