Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Svar på spørsmål vedrørende introduksjonsloven § 16 refusjon i ytelser fra folketrygden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Øyvind Flatebø

oyvind.flatebo@karmoy.kommune.no

Deres ref

Vår ref

Dato

 

05/160-30 HHE

24.10.05


Svar på spørsmål vedrørende introduksjonsloven § 16 refusjon i ytelser fra folketrygden

Vi viser til e-post 18. august 2005 vedrørende en deltaker i introduksjonsordningen i deres kommune som har fått innvilget uførepensjon. I henhold til introduksjonsloven § 16 har kommunen mulighet til å søke refusjon i etterbetaling av ytelser nevnt i introduksjonsloven § 12 gitt til samme formål og for samme tidsperiode som introduksjonsstønaden. Personen i Karmøy kommune har i samme perioden også mottatt ytelser etter lov om sosiale tjenester, hvor det finnes en tilsvarende mulighet for refusjon i lov om sosiale tjenester § 5-9. Ytelsen fra folketrygden dekker i dette tilfellet ikke begge refusjonskravene fra kommunen, og spørsmålet gjelder hvilket av kravene som skal gi refusjon. Da dette spørsmålet kan være av interesse også for andre kommuner sendes kopi av svaret til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Forutsetningen for å kunne kreve refusjon etter introduksjonsloven § 16, jf. § 12 og etter lov om sosiale tjenester § 5-9 er at trygdeytelsen det kreves refusjon i er gitt for samme tidsrom og til samme formål som hhv. introduksjonsstønaden og sosialhjelpen er gitt for.

Når vilkårene i hhv. introduksjonsloven § 16 og lov om sosiale tjenester § 5-9 er oppfylt, har kommunen rett, men ikke plikt til å kreve hel eller delvis refusjon for stønad som er gitt til samme forhold i samme tidsrom.

Med henhold til en eventuell uenighet internt i kommunen mellom ulike resultatenheter når det gjelder krav om refusjon til samme formål i samme tidsperiode etter både introduksjonsloven og lov om sosiale tjenester, vurderer Kommunal- og regionaldepartementet at det ikke er slik at det ene kravet har forrang framfor det andre, forutsatt at begge kravene er rettmessige. Både i introduksjonsloven og i lov om sosiale tjenester er det kommunen som er kravsubjektet når det gjelder refusjon i ytelser fra folketrygden, og i begge lover kan det kreves hel eller delvis refusjon.

Spørsmålet om organisering av tjenestene etter introduksjonsloven og lov om sosiale tjenester er opp til den enkelte kommune, og den enkelte kommune må følgelig også løse en eventuell intern uenighet i kommunen mellom ulike resultatenheter med henhold til spørsmålet om hvem som skal kreve refusjon i ytelser fra folketrygden.

Avslutningsvis vil vi minne om bestemmelsen i introduksjonsloven § 15 og lov om sosiale tjenester § 5-6. Dersom noen har fått utbetalt stønad fordi vedkommende, eller noen som har handlet på vedkommendes vegne, forsettelig eller grovt uaktsomt har gitt uriktige opplysninger eller har fortiet opplysninger, kan det vedtas at henholdsvis introduksjonsstønaden eller bidraget skal betales tilbake.

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh e.f.
underdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver