Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Svar på spørsmål vedrørende selvbosettere og introduksjonsprogram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Bydel Østensjø Kompetanse- og miljøsenter

v/ Sigve Brouwer

sigve.brouwer@bos.oslo.kommune.no

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/5060-39 HHE

24.08.04

       


Svar på spørsmål vedrørende selvbosettere og introduksjonsprogram

Vi viser til spørsmål på e-post til KRDs postmottak 18. august 2004.

Spørsmålet gjelder Oslo kommunes erfaring om at flere og flere flyktninger flytter ut fra asylmottakene og bosetter seg hos venner og lignende. Deretter søker de vedkommende bydel om introduksjonsprogram. Bydel Østensjø opplyser at praksis så langt har vært å avslå søknaden og be flyktningene reise tilbake til asylmottaket.

Som bydel Østensjø har registrert er det kommet en lovendring til lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere. Dette gjorde Stortinget med et lovvedtak 15. juni 2004. Vedtaket ble sanksjonert i statsråd 2. juli 2004, og trer i kraft 1. september 2004.

Endringene innebærer en begrensning av personkretsen som har rett og plikt til introduksjonsprogram, ved at kommunene kun er forpliktet til å tilby introduksjonsprogram etter introduksjonsloven til personer som er bosatt etter avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen. Dette gjelder ikke for familiegjenforente, jf. introduksjonsloven § 2 første ledd, bokstav d. Samtidig utvides gruppen som kommunene kan velge å tilby slikt program for.

For en nærmere beskrivelse av bakgrunn for lovforslaget, en beskrivelse av gjeldende ordninger, samt nærmere om lovforslaget vises det til Kommunal- og regionaldepartementets forslag i Ot.prp. nr. 30 (2003-2004).

Bestemmelsen i § 2 i introduksjonsloven har fått et nytt annet ledd som lyder:

” Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder bare for personer som er bosatt i kommunen i henhold til særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen. Kravet om særskilt avtale gjelder likevel ikke for personer som nevnt i § 2 første ledd bokstav d.”

§ 2 tidligere annet og tredje ledd er blitt tredje og fjerde ledd.

§ 3 tredje ledd lyder:

”Kommunen kan tilby introduksjonsprogram til nyankommet utlending med oppholds- eller arbeidstillatelse i henhold til utlendingsloven §§ 9 og 8 annet ledd som er familiemedlemmer til andre enn personer nevnt i § 2, til nyankommet utlending over 55 år med oppholdsgrunnlag som nevnt i § 2 første ledd, og til nyankommet utlending som nevnt i § 2 som er bosatt i kommunen uten særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen.”

Denne lovendringen innebærer at personer etter 1. september 2004 kun har rett på introduksjonsprogram hvis de tilhører personkretsen, har behov for grunnleggende kvalifisering og er bosatt i kommunen etter avtale mellom kommunen og UDI.

Med hilsen

Stephan Mo e.f.
avdelingsdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver