Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Syk i ferie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Sjøflot Synnøve

synnove.sjoflot@fmoa.no

Deres ref

Vår ref

Dato

 

05/160-29 HHE

05.09.05

Svar på spørsmål vedrørende forskrift om fravær og permisjon for deltakere i introduksjonsordningen

Vi viser til e-post av 17. august 2005, med spørsmål vedrørende en deltaker i introduksjonsordningen som er syk i den perioden programmet avvikler fire ukers ferie som er fastsatt for alle deltakere. Spørsmålet gjelder hvorvidt deltakeren skal ha mulighet til å avvikle ferien på et senere tidspunkt enn den perioden med ”fellesferie” for alle deltakere i introduksjonsprogrammet i en kommune. Da spørsmålet kan være av praktisk betydning for andre kommuner, besvares spørsmålet med kopi til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Det skal i henhold til forskrift 18. juli 2003 nr. 973 om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning § 6-2 fastsettes ferie i opptil 25 virkedager for programdeltakerne. Den enkelte kommune bestemmer når feriedagene skal avvikles, det vil bl.a. si om det skal fastsettes en periode hvert år med ”fellesferie” for alle deltakerne, om det er adgang til å avvikle ferien i den tiden deltaker selv ønsker, eller etter nærmere avtale mellom kommunen og den enkelte deltaker. Den enkelte kommune fastsetter også regelverket rundt avvikling av ferie, herunder om ferie som ikke er benyttet kan overføres til neste kalenderår. Kommunen plikter å gjøre reglene for ferie tydelige og forutsigbare for deltakerne, for eksempel gjennom et skriftlig feriereglement, slik at reglene praktiseres likt overfor alle deltakerne i programmet.

Som utgangspunkt og så langt det lar seg gjøre sett i forhold til introduksjonslovens formål, bør arbeidslivets regler om ferie legges til grunn ved utforming av regleverket for ferie.

Fravær på grunn av egen sykdom, barns eller barnepassers sykdom reguleres av kapitlene 2 og 3 i overnevnte forskrift. Ferie reguleres av § 6-2. I dette konkrete tilfellet innebærer reglene for henholdsvis fravær på grunn av sykdom og regelen for ferie at deltakeren som har vært syk i den perioden de øvrige deltakerne i programmet har avviklet ferie, kan ta ut ferie på et senere tidspunkt.

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh e.f.
underdirektør

Hege Hov Eggen
rådgiver