Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedrørende henvendelse om problemer som følge av at behovsprøvd norskopplæring først kan skje etter undervisning i samfunnskunnskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Postboks 8059 Dep.
0031 OSLO

Deres ref
06/1201/TRK

Vår ref
200602451-/HEG

Dato
02.06.2006


Vedrørende henvendelse om problemer som følge av at behovsprøvd norskopplæring først kan skje etter undervisning i samfunnskunnskap

Vi viser til deres henvendelse i brev av 13. mars 2006, med tilbakemelding om tydelige signaler fra en rekke voksenopplæringssentre om at det blir meget vanskelig å gjennomføre opplæring i 50 timer samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår som en del av 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Departementet har fått en henvendelse tilsvarende denne fra Oslo Kommune ved Byrådsavdeling for barn og utdanning. IMDi vil motta kopi av svaret på henvendelsen fra Oslo Kommune.

Når det gjelder rett og/eller plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap er utgangspunktet etter introduksjonsloven § 18 at kommunen skal sørge for opplæring så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav eller søknad om deltakelse blir framsatt. Opplæring i 50 timer samfunnskunnskap skal være en grunnleggende innføring i sentrale emner om det norske samfunnet, og opplæringen bør i prinsippet tilbys i løpet av den første tiden vedkommende er i landet.

Opplæring i samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår innenfor de første 300 timene opplæring er et viktig prinsipp som framgår av Ot.prp. nr. 50 (2003-2004). Kommunene må derfor bestrebe seg på å etterfølge dette prinsippet.

Departementet ser at det for noen kommuner i praksis likevel kan være vanskelig å sørge for opplæring i samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår fortløpende til alle språkgrupper. Det vil kunne oppstå situasjoner der deltakere har gjennomført 250 timer opplæring i norsk og søker om ytterligere opplæring etter introduksjonsloven § 18 før han/hun har fått mulighet til å delta i opplæring i samfunnskunnskap. Et opphold i språkopplæringen i påvente av kommunens tilbud om 50 timer samfunnskunnskap ville kunne forsinke deltakers læringsprogresjon, og derfor være uheldig.

Forskrift av 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 5 regulerer den enkelte kommunens plikt til å vurdere behov for ytterligere gratis opplæring, og kommunens plikt til å tilby opplæringen dersom den enkelte har gjennomført den obligatoriske opplæringen på 300 timer.

Departementets vurdering er at det i unntakstilfeller kan fattes vedtak om ytterligere opplæring etter introduksjonsloven § 18 annet ledd når deltaker har fullført 250 timer opplæring i norsk, men fortsatt ikke har fullført 50 timer samfunnskunnskap. Forutsetningen for et slikt tildelingsvedtak i unntakstilfeller må være at det er kommunen som på grunn av sin organisering ikke har klart å gi deltaker et tilbud, ikke at vedkommende selv har unnlatt å møte til opplæring som er blitt tilbudt.

Det må i vedtak om tildeling av ytterligere opplæring tydelig framgå at opplæring i 50 timer samfunnskunnskap skal gis så snart som mulig, og settes en frist for når opplæringen skal være gjennomført.

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f.)

avdelingsdirektør

Hege Hov Eggen

rådgiver