Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Spørsmål om konsekvenser av flytting fra opprinnelig bosettingskommune før man har blitt tildelt introduksjonsprogram, jf introduksjonsloven § 3 annet ledd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Lovtolkninger og spørsmål til introduksjonsloven


Til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Postboks 8059 Dep

0031 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200600315

11.12.2006


Spørsmål om konsekvenser av flytting fra opprinnelig bosettingskommune før man har blitt tildelt introduksjonsprogram,
jf introduksjonslovens § 3 annet ledd

Vi viser til e-post fra Pål Knutsen i IMDi av 11. september 2006 med spørsmål om hva som ligger i begrepet ”avvist deltakelse” i introduksjonsloven § 3 annet ledd.

Departementet har ikke tilstrekkelige informasjon til å besvare den konkrete saken IMDi viser til. Vi svarer derfor kun på det prinsipielle spørsmålet som reises i direktoratets henvendelse.

Problemstillingen gjelder personer som kommer til Norge på grunnlag av familiegjenforening og som faller inn under introduksjonsloven § 2 annet ledd bokstav d. Spørsmålet er om denne gruppen mister sin rett til introduksjonsprogram ved å flytte til en annen kommune før opprinnelig bosettingskommune har rukket å tilby introduksjonsprogram. Dette beror på en tolkning av hva som ligger i begrepet ”avvist deltakelse i introduksjonsprogram” jf. introduksjonsloven § 3 annet ledd.

Departementets syn er at det å flytte før man har fått tilbud om å delta i introduksjonsprogram ikke kan ses på som å ha ”avvist deltakelse” jf. introduksjonsloven § 3 annet ledd. En naturlig forståelse av ordlyden i bestemmelsen er at man kun mister sin rett til introduksjonsprogram når man faktisk har mottatt et tilbud om å delta, men at man har avvist kommunens tilbud. Etter departementets oppfatning finnes det ikke hensyn som gir grunnlag for et resultat som ikke harmonerer med lovens ordlyd.

En person anses å ha fått tilbud av en kommune når det er fattet vedtak om deltakelse eller det på annen måte er gitt tydelig uttrykk for at vedkommende gis mulighet til å delta i introduksjonsprogram i kommunen. Det understrekes imidlertid i denne sammenheng at kommunen så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting i kommunen eller etter at krav om deltakelse blir framsatt, skal tilrettelegge introduksjonsprogram til person som omfattes av introduksjonsloven § 2, jf. introduksjonsloven § 3 annet ledd.

Dersom den enkelte som omfattes av rett og plikt til introduksjonsprogram, jf. introduksjonsloven § 2, ikke får tilbud fra kommunen innen tre måneder, så har vedkommende alltid en mulighet til å framsette krav om deltakelse. Framsatt krav om deltakelse skal avgjøres av kommunen, og kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Dette framgår av reglene i introduksjonsloven kapittel 5. Den endelige avgjørelsen er enten et vedtak om deltakelse eller et avslag på at det foreligger rett til deltakelse i introduksjonsprogram. Det følger av det som er sagt ovenfor om introduksjonslovens system at den enkelte ikke kan påberope seg noen rett til deltakelse i program i tilflyttingskommunen såframt vedkommende har fått et vedtak om deltakelse i fraflyttingskommunen som hun/han ikke har akseptert. Har vedkommende fått endelig avslag om deltakelse innebærer dette at hun/han ikke har rett til deltakelse i noen kommune.

Det vil kunne skje at noen flytter fra en kommune før utløpet av den nevnte fristen på 3 måneder. I slike tilfeller kan tilflyttingskommunen henvise vedkommende tilbake til den opprinnelige bosettingskommunen, som fortsatt vil ha plikt til å tilby den nyankomne introduksjonsprogram.

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh (e.f.)
avdelingsdirektør

Truls Knudsen
rådgiver