Historisk arkiv

Høring - Innstilling om en nordisk samekonvensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.06.2006

Vår ref.: 200600205-/GUH
Innstillingen

I samråd med Sametinget, oversender herved Arbeids- og inkluderingsdepartementet innstilling om en nordisk samekonvensjon til høring. Innstillingen er utarbeidet av en nordisk ekspertgruppe etter oppdrag fra ministrene ansvarlig for samiske saker i Finland, Norge og Sverige og sametingspresidentene i respektive land. Ekspertgruppen har bestått av to medlemmer og to varamedlemmer fra hvert land, ett medlem/varamedlem oppnevnt av regjeringen og ett medlem/varamedlem oppnevnt av Sametinget, jf. ekspertgruppens mandat og sammensetning i innstillingens kap. 2.

I innstillingens kap. 1 inngår en konvensjonstekst som består av 51 artikler fordelt på 7 kapitler. Merknader til de enkelte bestemmelser er gitt i kap. 9. Vi viser også til andre kapitler i innstillingen som omhandler allmenne spørsmål om konvensjonen (kap. 5), en kort historisk oversikt og fremstilling om samene i Finland, Norge, Sverige og Russland (kap. 6), presentasjon av aktuelle internasjonale instrumenter (kap. 7) og samenes stilling i en nordisk samekonvensjon (kap. 8).

Historikk

Ønsket om en nordisk samekonvensjon ble først fremmet av de samiske hovedorganisasjoner i Finland, Norge og Sverige i Samekonferansen i 1986, og ble senere fulgt opp i Samekonferansen i 1992 med tilslutning av russiske samer. Temaet ble også i 1988 tatt opp i fellesmøte mellom samerettsutvalgene i Norge, Sverige og Finland.

Under Nordisk Råds 46. Sesjon i Reykjavik 28. februar 1995 ble det avholdt et ministermøte om samiske saker, med deltakelse av ministrene ansvarlig for samiske saker fra Finland, Sverige og Norge. Ministrene fremmet initiativ til å starte arbeidet med en nordisk samekonvensjon.

Spørsmålet om behov og grunnlag for en samekonvensjon ble utredet av en nordisk arbeidsgruppe bestående av tjenestemenn fra regjeringene og sametingene i Finland, Norge og Sverige. Etter at rapporten ”Behov og grunnlag for en nordisk samekonvensjon” (1998) var til høring i disse tre land i 2000-2001, ble det høsten 2001 besluttet av de nordiske samarbeidende ministrer ansvarlig for samiske saker og sametingspresidentene, å opprette en nordisk ekspertgruppe til å utarbeide utkast til en nordisk samekonvensjon.

Ekspertgruppen overleverte sin innstilling til oppdragsgiverne ved sameministrenes og sametingspresidentenes årlige fellesmøte 16. november 2005 i Helsingfors.

Høringsfrist

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ber adressatene om å forelegge innstillingen for berørte underordnete etater, kommuner og organisasjoner, og i tillegg vurdere om den bør legges fram for andre interessenter som ikke er oppført på vedlagte adresseliste. Høringsinstansene bes om å sende inn sin uttalelse til innstillingen innen 12.06.06.

Innstillingen om en nordisk samekonvensjon følger vedlagt på norsk. Den kan fås på samisk ved henvendelse til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, tlf. 22 24 71 75 eller e-post: hanne.lauveng@aid.dep.no

Dette høringsbrevet finnes på departementets internettside med link til innstillingen på norsk og nordsamisk.

Med hilsen

Petter Drefvelin (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

Máret Guhttor
avdelingsdirektør

     

Departementene
Fylkeskommunene
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Troms
Kommuner i Nordland
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Troms

Ája samisk språksenter, Kåfjord
Advokatforeningen
Arran samiske senter, Tysfjord
Bivdi, Porsanger
Dávgi
Davvi Nuorra
De samiske samlinger, Karasjok
Duodje Instituhtta, 9520 Kautokeino
Folkemuseet
Friluftslivets fellesorganiasjon
Goahtegearret, Karasjok
Guovdageainnu meahccásteddjiid searvi/Kautokeino utmarkslag
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Internasjonalt fag- og formidlingssenter for reindrift, Kautokeino
Kautokeino bygdetun, Kautokeino
Kokelv sjøsamiske museum, Kokelv
Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, Kautokeino
Mearrasámi diehtoguovddaš
Nordisk samisk institutt, Kautokeino
Norsk folkemuseum
Norges forskningsråd, Oslo
Norske reindriftssamers landsforbund, Tromsø
Norske samers riksforbund, Kautokeino
NORUT-NIBR Finnmark, Alta
NRK Sámi Radio, Karasjok
Oslo kommune
Porsanger Museum, Lakselv
Rokkansenteret, Bergen
Saemien Sijtje, Snåsa
SALAS, Karasjok
Samenes folkeforbund
Samenes landsforbund, Vadsø
Sámeráddi/Samerådet, Norsk seksjon
Sámi Duojáriid Searvi, Kautokeino
Sámi Journalisttaid Searvi
Sámi Juristtaid Searvi (SAJUS), Tromsø
Sámi Nisson Forum/Samisk Kvinneforum, Karasjok
Samisk høgskole, Kautokeino
Samisk kultursenter, Hattfjeldal
Samisk kunstnerforbund, Karasjok
Samisk museumslag, Karasjok
Samisk nærings- og utredningssenter, Tana
Samisk språksenter, Porsanger
Sárahkka
Senter for menneskerettigheter, Oslo
Skoltene i Norge, Neiden
Sør-Varanger museum, Kirkenes
UNEP/GRID-Arendal, Arendal
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Varanger samiske museum, Varangerbotn
Várdobaiki samisk senter, Evenes
Verdensforbundet for reindriftsfolk, Kautokeino
Østsamene i Neiden, Neiden