Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Hensynet til barns rettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Faktaark om ny utlendingslov 

Dagens utlendingslov slår fast at loven skal håndheves i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av. I 2003 ble barnekonvensjonen gjort til norsk lov med forrang foran annen lovgivning gjennom menneskerettsloven.

Regjeringen foreslår i den nye utlendingsloven en rekke særskilte bestemmelser for å styrke og sikre barns rettsposisjon:

  • Forslaget om å innføre et utvidet flyktningbegrep (se eget faktaark), vil medføre at flere får flyktningstatus og derved unntak fra underholdskravet ved familiegjenforening.
  • Styrket rett til familiegjenforening for samværsforeldre lovfestes.
  • Lovfesting av at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn når man vurderer om det skal gis adgang til familiegjenforening, også utenfor de tilfeller hvor en rett til slik gjenforening er nedfelt i loven.
  • Lovfesting av at flyktningvurderingen må legge særlig vekt på om søkeren er barn.
  • Lovfesting av at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn når man vurderer om det skal gis oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket. I denne sammenheng er det også foreslått en presisering i loven om at det kan være grunn til å innvilge opphold til barn selv om situasjonen ikke er så alvorlig at det ville blitt innvilget oppholdstillatelse til en voksen.
  • Lovfesting av at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i utvisningssaker som berører barn, dvs. i saker hvor barnet selv eller en av barnets foreldre, vurderes utvist.

Barnekonvensjonen artikkel 12 pålegger statene å la barn fritt gi uttrykk for sine synspunkter i alle forhold som vedrører dem. Spørsmålet om høring av barn i utlendingssaker reiser en rekke dilemmaer. Det er foreslått en egen bestemmelse i loven som synliggjør behovet for å utforme nærmere forskriftsregler om høring av barn.

For øvrig er forhold som gjelder barn, drøftet flere steder i proposisjonen, og det er i denne sammenheng foretatt presiseringer som har til hensikt å trygge barns rettssikkerhet.