Historisk arkiv

Kompensasjonsordning for tidligere pionerdykkere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Stortinget vedtok en kompensasjonsordning for tidligere pionerdykkere våren 2004 (jfr. Innst. S. nr. 137 (2003-2004)). Det ble samtidig bestemt at utdelingen skulle foretas av en uavhengig nemnd. Kongen oppnevnte 4. juni 2004 nemnda for pionerdykkere med følgende mandat:  

"Kompensasjon utbetales til følgende personer:

  • Dykkere som har utført dykkeroppdrag i Nordsjøen underlagt norsk petroleumslovgivning i perioden fra og med 1965 til og med 1990 og som
  • på søknadstidspunktet er medlem av norsk folketrygd, eller har vært medlem av norsk folketrygd i perioden 1965 – 1990 og som
  • er påført: skade eller sykdom forårsaket av arbeidsulykke etter folketrygdloven § 13-3 (yrkesskade) eller skade og sykdom som i medhold av folketrygdloven § 13-4 er likestilt med yrkesskade eller annen skade eller sykdom – dersom denne skyldes arbeidsrelaterte forhold knyttet til dykking i perioden 1965 -1990. Som annen skade/sykdom regnes også psykiske lidelser, herunder posttraumatisk stressyndrom.
  • Etterlatte når det kan godtgjøres at avdøde fylte overnevnte vilkår for å få kompensasjon. Som etterlatte anses personer som fyller vilkårene for å få etterlattepensjon eller barnepensjon fra folketrygden."

Det følger av Innst. S. nr. 137 (2003-2004) at nemndas leder må være jurist og ha bakgrunn som dommer eller ha tilsvarende kompetanse. Ett medlem må ha medisinsk kompetanse, med særlig kjennskap til dykkemedisin. Ett medlem skal representere LO. I tillegg vurderte Arbeids- og administrasjonsdepartementet det slik at spisskompetanse knyttet til arbeidsbelastning generelt og posttraumatisk stressyndrom, samt kunnskap og erfaring knyttet til behandling av mennesker i en vanskelig situasjon, er verdifulle tilleggsresurser for nemndas arbeid. 

På denne bakgrunn ble følgende medlemmer oppnevnt:

Leder: Sorenskriver Stein Husby

Medlem: Overlege dr. med. Kari Todnem

Medlem: Diplomøkonom Ann Høgmann fra NOPEF, LO

Medlem: Can. Med. Odd H. Hellesøy

Medlem: Sjømannsprest Petter Skants

Departementet vil presisere at nemnda for pionerdykkere er et selvstendig organ, som departementet ikke har instruksjonsmyndighet over. I sin søknadsbehandling forholder nemnda seg til de kriterier som Stortinget har fastsatt. Dette innebærer bl.a. at dykkere som oppfyller Stortingets vilkår får kompensasjon utbetalt, uavhengig av hvilken nasjonalitet de tilhører. Nemndas vedtak kan ikke påklages.

Spørsmål knyttet til nemndas arbeid bes rettet til nemndas leder, Stein Husby, Kongsberg tingrett.