Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ny uføreordning - oppfølging av Uførepensjonsutvalgets innstilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen arbeider med utformingen av ny uføreordning som skal fungere sammen med ny alderpensjon.

Uførepensjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 5. august 2005. Det la fram sin innstilling 16. mai 2007.

Regjeringen arbeider med utformingen av ny uføreordning som skal fungere sammen med ny alderpensjon.

Overordnede målsettinger for dette arbeidet er:

  • å trekke et skarpere skille mellom alderspensjon og ordninger for personer i yrkesaktiv alder, herunder rendyrke uføreordningen som en ordning som skal erstatte varig tap av arbeidsinntekt fram til overgang til alderspensjon
  • utforme et enklere og mer oversiktlig regelverk som er lett å praktisere for Arbeids- og velferdsetaten og som er enkelt å forstå for den enkelte søker/mottaker
  • utforme en ordning som gjør at det vil lønne seg å arbeide, der konsekvensene av å bevege seg fra arbeid til trygd og trygd til arbeid synliggjøres
  • å bidra til at den enkelte kan stå lenger i arbeid

Endringer i uføreregelverket vil bli vurdert i lys av endringer i andre velferds- og trygdeordninger, blant annet innføringen av nye arbeidsavklaringspenger fra mars 2010 og forsøksordningen med tidsubestemt lønnstilskudd og kvalifiseringsprogrammet.

Regjeringen la fram forslag til ny uførestønad 27. mai 2011.