Historisk arkiv

Kunnskapsgrunnlag for Hjelpemiddelutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

For å belyse sentrale delspørsmål og problemstillinger har en rekke enkeltforskere og forsknings- og utredningsinstitusjoner levert bidrag på oppdrag fra Hjelpemiddelutvalget.

Hjelpemiddelutvalget presenterte 4. mai 2010 sin utredning, NOU 2010: 5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering.

Hjelpemiddelutvalget har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag, med bidrag fra en rekke enkeltforskere og forsknings- og utredningsinstitusjoner, for å belyse sentrale delspørsmål og problemstillinger.

Kunnskapsgrunnlaget ble i sin helhet gjort tilgjengelig i forbindelse med at utredningen avleveres.

 

Den samfunnsøkonomiske nytten av hjelpemidler (pdf)
Samfunnsøkonomisk betenkning til Hjelpemiddelutvalget 11/2008
Victor Norman, Norges Handelshøyskole

Rettigheter og skjønnsanvendelse som virkemidler på hjelpemiddelområdet (pdf)
Juridisk betenkning til Hjelpemiddelutvalget 08/2009
Beate S. Birkenfeldt og Jan Fridtjof Bernt, Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

Organisasjonsanalyse av hjelpemiddelområdet (pdf)
Rapport til Hjelpemiddelutvalget 04/2009
PricewaterhouseCoopers (PwC)

Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet  
Rapport til Hjelpemiddelutvalget 08/2009
Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland, FAFO

Kartlegging av kommunenes og fylkeskommunenes hjelpemiddelansvar (pdf)
Rapport til Hjelpemiddelutvalget 09/2009  
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) 

Utrednings- og forskningsprosjekt om hjelpemiddelformidling, tilrettelegging og rehabilitering som fag- og forskningsfelt (pdf) 
Kunnskapsstatus til Hjelpemiddelutvalget 10/2009 
Nanna Kurtze og Karl-Gerhard Hem, SINTEF

Hjelpemidler og egenbetaling (pdf)
Rapport til Hjelpemiddelutvalget 12/2009  
Christian Andersen, Samfunns- og næringslivsforskning (SNF)