Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Mental helse som politikkområde i EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

EU-kommisjonen la i oktober 2005 fram en grønnbok om mental helse i Europa. Grønnboken er nå på en åpen høring i EU/EØS-området fram til mai 2006.

Forbedring av befolkningens mentale helse: Mot en strategi for mental helse i Den europeiske union – KOM(2005)484

Lenke til grønnboken

Lenke til WHO Europas handlingsplan for mental helse

Grønnboken, som ble publisert 14. oktober 2005, tar for seg den nåværende mentale helsetilstanden i Europa og utfordringene denne tilstanden stiller samfunnet overfor, samt forslag til hvordan EU best kan møte utfordringene en står overfor. Behovet for en felles strategi er påtrengende siden befolkningens mentale helsetilstand utgjør et betydelig samfunnsproblem. Hele ¼ av EUs befolkning vil i løpet av livet ha behov for profesjonell hjelp til å hanskes med sin mentale helse. Flere tar livet sitt enn det er mennesker som dør i trafikken hvert år i EU, henholdsvis 58 000 mot 50 000 årlig.

Grønnboken har tre formål;

  • Åpne opp en dialog med medlemslandene for å bli enige om en tiltaksplan for mental helse
  • Skape en plattform for det videre arbeidet med mental helse i EU
  • Etablere et informasjonsgrunnlag på EU-nivå om mental helse

Mental helse som politikkområde i EU

Helse ble først en del av EUs kompetanseområder ved Maastrichttraktaten av 1992, men da særlig på helse relatert til arbeidsplassen. Senere, ved Amsterdamtraktaten av 1997, ble kompetanseområdet utvidet, og EU forpliktet seg til å fremme et generelt offentlig helseprogram. Det foreligger derimot ikke noe mandat til å gi seg i kast med EU-lovgivning på området. I artikkel 152 EC heter det at Felleskapet skal komplementere nasjonal lovgivning, promotere forskning på årsaker til dårlig helse, og på hvordan dårlig helse overføres og kan forebygges.

I samarbeid med EU-kommisjonen avholdt WHO Europa en ministerkonferanse om mental helse i Helsinki januar 2005. Blant annet som en oppfølging av dette har Kommisjonen framlagt en grønnbok om mental helse i Den europeiske union. Grønnboken ligger nå ute til offentlig høring. Det vil den gjøre frem til mai 2006, hvorpå Kommisjonen vil fremme en EU strategi og handlingsplan basert på grønnboken og interessenters kommentarer og forslag.

Høringsmøte 22. november 2005

Kommisjonen avholdt 22. november et åpent høringsmøte om grønnboken. Blant de tilstedeværende var Mental Health Europe, Maderiaga Euroepan Foundation, DG Sanco, European Network of Users and Survivors of Psychiatry, European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness (EUFAMI), Mental Disability Advocacy Centre in Hungary, Federal Institute for Occupational Safety and Health, European Union of Medical Specialists, det østeriske helsedepartementet, med flere.

Samtlige av de tilstedeværende hilste grønnboken velkommen og syntes at den var et steg i riktig retning. Som det mest positive med den, ble fokuset på å gjøre den gamle institusjonsmodellen (som i mange land i Europa er rådende) til en mer nærhetsbasert og sosialt inkluderende modell trukket frem.

Det ble imidlertid også rettet en del kritiske bemerkninger til grønnboken:

  • Det ble hevdet at en del begreper må nyanseres bedre, slik at strategien virkelig når de menneskene man ønsker å nå. De sårbare gruppene er ikke tilstrekkelig definert. Det ble trukket frem at for eks. isolerte mennesker ikke var uttrykkelig nevnt som en av målgruppene til strategien - noe det er enighet om at de er, selv om det ikke er fremhevet skikkelig.
  • Det ble hevdet at mental helse må kobles mer direkte opp mot menneskerettigheter i strategien. En del av psykiatrien i mange land blir faktisk praktisert i strid med menneskerettighetene, og det ble ytret et ønske om at den rettslige stillingen til mennesker med mentale plager blir grundigere gjennomgått og opplyst. Også problemstillinger knyttet til bruken av verge for mentalt syke burde gjennomgås mer fyllestgjørende i strategien.
  • Synspunkter vedrørende å legge advokatbistand til institusjonene og at institusjonene må bli gjenstand for mer kontroll utenfra ble også sterkt fremhevet blant interessentene.

Det var entusiasme blant alle de tilstedeværende for grønnboken om mental helse. Det later til å ha hvert et savn blant organisasjonene som jobber med denne typen plager at det frem til nå ikke har hvert noen felles strategi for å imøtekomme folks psykiske plager i Europa. Mye av tiden ble derfor brukt til å hilse initiativet fra Kommisjonen velkommen. I og med at grønnboken er relativt ny av dato uttrykte mange at de ikke har hatt tid til å gå gjennom forslaget skikkelig enda. Fremover vil de derfor konsentrere seg om å gå gjennom grønnboken mer utførlig for å komme med mer og bedre innspill utover i prosessen.

Mulighet for norske innspill til grønnboken

EU-kommisjonen har sendt grønnboken på høring til alle medlemslandene i EU/ EØS-området. Hensikten er å skape debatt og innhente innspill fra myndighetsnivå, faglige instanser, interesseorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner mv. Høringen varer fram til 31. mai 2006. I etterkant av høringen vil Kommisjonen arbeide videre med sikte på å presentere en europeisk strategi for mental helse mot slutten av 2006.

I løpet av høringsperioden vil det arrangeres tre temamøter:

16.-17. januar: "Promotion and prevention in mental health"

16.-17. mars: "Social inclusion and fundamental rights in mental health"

18.-19. mai: "Information, data and knowledge in mental health"

Mer informasjon om temamøtene og hvordan man kan sende høringsinnspill til Kommisjonen finnes på følgende nettside:

Kommisjonens omtale av høringsprosessen