Historisk arkiv

Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk

Dokumenter

Norge St.prp. nr. 29 (1999-2000) - Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap om Norges deltakelse i arbeidet ved Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk

Norge-EU Agreement between Norway and the European Community on the Participation of Norway in the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Abuse (Vedlegg 1 til St. prp. nr 29 (1999-2000)

EU Rådsforordning (EØF) nr. 302/93 av 8. februar 1993 om skiping av eit europeisk overvakingssenter for narkotika og narkotikavanebruk (Vedlegg 3 til St.prp. nr.29 (1999-2000)

Om byrået

Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - EMCDDA) er en selvstendig, desentralisert EU-institusjon. Senteret er plassert i Lisboa.

Senterets oppgaver er å samle, analysere og formidle informasjon og kunnskap om narkotika og narkotikapolitiske spørsmål i anonymisert form. Formålet er å sette medlemsstatene bedre i stand til å utforme effektive tiltak mot narkotika og narkotikarelaterte problemer innen en nasjonal eller en felles ramme, herunder å legge til rette for utvikling av narkotikapolitiske strategier og tiltak for å redusere etterspørselen. Senteret har ikke myndighet til å beslutte tiltak utover innsamling og bearbeiding av data.

Helse- og omsorgsdepartementet har hovedansvaret for norsk deltakelse i byrået og deltar med en representant i dets styre:

Avdelingsdirektør Lilly Sofie Ottesen

Helse- og omsorgsdepartementet

Tlf. 22 24 85 53

E-post postmottak@hod.dep.no

Informasjon

Byråets hjemmeside: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)

Budsjett

Byrået har i 2006 et EU-budsjett på .. millioner euro. Norge bidrar med et tillegg på ca. 2,625 millioner kroner.