Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forslag om bruk av den åpne koordineringsmetoden for helse- og sosialområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

EU-kommisjonen la 22. desember 2005 fram en grønnbok om bruken av den åpne koordineringsmetoden for politikkområdene sosial beskyttelse og inkludering.

EU-kommisjonen med forslag om bruk av den åpne koordineringsmetoden for helse- og sosialområdet

Lenke til EU-kommisjonens melding

EU-kommisjonen la 22. desember 2005 fram en grønnbok om bruk av den åpne koordineringsmetoden for politikkområdene sosial beskyttelse og inkludering (KOM(2005)706). Formålet med en slik tilnærmingsmåte er å bidra til økt samarbeid mellom EU-landene på områder der det ikke er aktuelt å vedta felles lovverk, men der det likevel er ønskelig med bedre samordning mellom landene for å bedre sosiale og helsemessige forhold og etablere prosesser for gjensidig læring.

Hva innebærer den åpne koordineringsmetoden?

På flere politikkområder der det ikke har vært aktuelt å vedta felles EU-regelverk og harmonisering, har EU-landene og EU-kommisjonen likevel sett behovet for arbeidsmetoder som kunne bidra til felles problemtilnærming. Den åpne koordineringsmetoden (open method of coordination – OMC) er blitt utviklet som en mulig modell for arbeid med slike spørsmål, der man unngår å endre forholdet mellom nasjonalstatenes og EU-kommisjonens kompetanse.

OMC benyttet på helse- og sosialområdet er en frivillig prosess som EUs medlemsland har forpliktet seg på innenfor rammen av Lisboa-strategien. Prosessen har fem hovedelementer:

 1. Utvikling av felles målsetninger på de aktuelle områdene
 2. Etablering av felles indikatorer som et virkemiddel for å sammenligne beste virkemidler og måle framgang
 3. Omsette EUs målsetninger til nasjonale/regional politikk gjennom utviklingen av nasjonale handlingsplaner for sosial inkludering
 4. Offentliggjøring av rapporter som analyserer og evaluerer de nasjonale handlingsplanene
 5. Etablering av et europeisk handlingsprogram som skal fremme politisk samarbeid og tverrnasjonal utveksling av kunnskap og gode virkemidler

Hovedelementer i EU-kommisjonens grønnbok

Kommisjonen foreslår følgende målsetninger for en ny og styrket bruk av den åpne koordineringsmetoden på helse- og sosialområdet:

 • Å fremme sosial utjevning og like muligheter for alle gjennom bruk av adekvate, tilgjengelige, økonomisk bærekraftige, tilpassede og effektive ordninger og politikk
 • Tette koblinger til Lisboa-strategiens mål om å oppnå høyere økonomisk vekst og flere og bedre jobber, og til EUs strategi for bærekraftig utvikling
 • Å styrke styresett, åpenhet og berørte aktørers involvering i planlegging, gjennomføring og vurdering av politikken

Kommisjonen peker videre på tre hovedområder som er aktuelle å arbeide innenfor:

 • Bidra aktivt til å gjøre slutt på fattigdom og sosial ekskludering
 • Å tilby gode og bærekraftige pensjoner
 • Sikre tilgjengelige og bærekraftige helse- og pleietjenester av høy kvalitet

OMC har vært benyttet på det sosialpolitiske området i flere år allerede. Det er imidlertid første gang at OMC er foreslått benyttet også på helsesiden.

Høringsrunden har vist at Kommisjonen har bred tilslutning til sitt forslag, som innebærer at medlemslandene skal utarbeide treårige nasjonale strategier knyttet til de tre hovedområdene. Strategiene skal både beskrive status på hvert område, så vel som å presentere den overordnede strategiske tilnærmingen det enkelte land har for å bedre sin politikk på området.

Kommisjonen ønsker at rapportering og oppfølging på dette området skal skje parallelt med øvrig arbeid med Lisboa-prosessen, og foreslår at en samlet årlig rapport fra Kommisjonen legges fram i forkant av vårmøtet i Det europeiske råd, slik at den kan inngå i drøftelsene der. Første rapport fra medlemslandene foreslås utarbeidet høsten 2006, og deretter vil rapportering følge syklusen til Lisboa-rapportering generelt.