Historisk arkiv

Nytt rundskriv om erstatningskrav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Nytt rundskriv om erstatningskrav

Et nytt rundskriv beskriver visse endringer i rutinene i forbindelse med utbetaling av erstatninger. Blant annet skal Justisdepartementet varsles om saker der kravet antas å utgjøre 2 millioner kroner eller mer.

Departementene
Riksrevisjonen
Regjeringsadvokaten

Rundskriv G-03/2006

Snr. 200403669
Dato: 09.02.2006

Behandling av erstatningskrav mot staten

1. Bakgrunn

Justisdepartementet har budsjettansvaret for kap 471 Statens erstatningsansvar. Med statens erstatningsansvar menes her erstatning på grunnlag av de alminnelige erstatningsregler, med unntak av ansvar i kontraktsforhold og ansvar i forbindelse med statens forretningsdrift. Ved Kongelig resolusjon av 20.12.02 fikk samtlige departementer fullmakt til å utgiftsføre erstatningsutbetalinger uavhengig av beløp på kapittel 471 post 71 Erstatninger m.m. Samtidig bortfalt Justisdepartementets og Finansdepartementets kontrollfunksjon i disse sakene. Etter rundskriv G-25/02 skulle alle instanser varsle Justisdepartementet om saker der utbetalingen kunne antas å utgjøre NOK 5 mill. eller mer.

Det har imidlertid vist seg å være behov for visse endringer i rutinene, og dette rundskrivet erstatter rundskriv G-25/02.

2. Fagdepartementenes ansvar

Det tilligger vedkommende fagdepartement, eventuelt den instans saken er delegert til, å foreta en juridisk vurdering av sakens erstatningsrettslige side før avgjørelsen treffes. Det forutsettes at vedkommende instans foretar en grundig vurdering av de grunnleggende vilkårene for erstatning, dvs. ansvarsgrunnlag, økonomisk tap, årsakssammenheng, påregnelighet og adekvans – og eventuelt om det skal inngås forlik uten å erkjenne ansvar.

Saker av prinsipiell betydning eller saker der det kan være tvil om den juridiske vurderingen, skal forelegges Regjeringsadvokaten. Også saker av noe omfang bør vurderes forelagt Regjeringsadvokaten. Generelt bør Regjeringsadvokatens råd tillegges betydelig vekt, selv om fagstatsråden har det endelige ansvaret for den avgjørelsen som treffes.

Den enkelte fagstatsråd er ansvarlig for at vilkårene for å utgiftsføre utbetalingen på kapittel 471 post 71 er oppfylt. Kap. 471, post 71 er for øvrig en overslagsbevilgning. I slike tilfeller kan bevilgningen overskrides mot etterfølgende framlegg for Stortinget om tilleggsbevligning, jf. bevilgningsreglementet § 5 annet ledd nr. 1. Det er Justisdepartementet som har ansvar for å sørge for slik tilleggsbevilgning.

3. Varslingsplikt til Justisdepartementet

a. Varsel om innkomne krav

For å kunne føre kontroll med og budsjettere mest mulig realistisk forbruket på kap. 471, post 71, er Justisdepartementet avhengig av opplysninger om utbetalinger av en viss størrelse.

I innkomne saker der kravet antas å utgjøre NOK 2 mill. eller mer, må derfor Justisdepartementet varsles. Krav som er åpenbart grunnløse skal det ikke gis varsel om. I varselet skal det kort gis opplysninger om bakgrunnen for saken, ansvarsgrunnlaget, beløpets størrelse og forventet tidspunkt for utbetalingen (budsjettår). Videre skal fagdepartementet gi en kort redegjørelse for hvordan de vurderer kravets holdbarhet.

b. Varsel om erkjennelse av ansvar, forlik, dom mv.

Justisdepartementet skal i tillegg varsles når fagdepartementet, i saker om NOK 2 mill eller mer, er kommet til at det vil erkjenne ansvar eller inngå forlik. Tilsvarende skal departementet varsles i de tilfeller der det foreligger en (rettskraftig) dom hvor staten er idømt erstatningsansvar. I varselet skal det kort gis opplysninger om bakgrunnen for saken, ansvarsgrunnlaget, beløpets størrelse og forventet tidspunkt for utbetalingen (budsjettår).

Med hilsen

Magnus Skaar
avdelingsdirektør

Sarah E. C. Skovholt
førstekonsulent