Forsiden

Historisk arkiv

Rundskriv G07/06

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Ettergivelse av saksomkostninger - delegasjon til skattefogden og Justissekretariatene

Rundskriv G07/06

Ref: 200507444 SIA

Dato: 10.08.2006

Ettergivelse av saksomkostninger – delegasjon til skattefogden og Justissekretariatene

1. Ettergivelse av saksomkostninger i benefiserte saker, og i søksmål der staten ved Justisdepartementet er part.

Ved kgl. res. av 18. mars 1988 i medhold av Stortingets vedtak 10. februar 1988, er Justisdepartementet gitt fullmakt inntil videre til å ettergi blant annet saksomkostninger til staten i benefiserte saker, og i søksmål der staten ved Justisdepartementet er part.

Skattefogden foretar innfordringen av kravene, og har tilgang på opplysningene som legges til grunn ved avgjørelsen av de enkelte søknadene om ettergivelse. På denne bakgrunn finner departementet det hensiktsmessig at skattefogden gis fullmakt til å ettergi de nevnte kravene innenfor en beløpsgrense på kr. 20 000.

Klagebehandling av saker etter rettshjelpsloven skal overføres fra departementet til Justissekretariatene fra 01.09.2006. I den forbindelse er det hensiktsmessig at Justisdepartementets myndighet til å ettergi saksomkostninger i benefiserte saker også overføres til samme organ.

1.1. For krav inntil kr. 20 000 gis skattefogden fullmakt til å ettergi saksomkostninger til staten i benefiserte saker, og i søksmål der staten ved Justisdepartementet er part. Ettergivelse av krav over kr. 20 000 avgjøres av Justissekretariatene for så vidt gjelder benefiserte saker, og av Justisdepartementet i saker der staten ved Justisdepartementet er part.

1.2. Ved avgjørelsen av søknader om ettergivelse skal det legges vekt på søkerens formuesstilling, hans inntekt, fremtidige formuesmuligheter, sakens alder, og andre særlige forhold.

1.3. Skattefogdens avgjørelser i benefiserte saker kan påklages til Justissekretariatet. Skattefogdens avgjørelser i saker der staten ved Justisdepartementet er part kan påklages til Justisdepartementet. Klagen settes frem for skattefogden.

2. Iverksettelse av innfordring av saksomkostninger tilkjent staten i søksmål hvor staten ved Justisdepartementet er part.

Før skattefogden setter i verk innfordring av saksomkostninger tilkjent staten som part, skal skattefogden i henhold til rundskriv av 25. august 1966 fra Finansdepartementet jf. rundskriv av 17. september 1962 fra Justisdepartementet, forelegge saken for vedkommende fagdepartement.

I benefiserte saker treffer skattefogden selv avgjørelse om innfordring av tilkjente saksomkostninger uten å forelegge saken på forhånd for Justisdepartementet, jf. rundskriv av 25. august 1966 fra Finansdepartementet. Justisdepartementet finner det hensiktsmessig at denne ordningen utvides til også å gjelde inndrivelsen av saksomkostninger tilkjent staten i søksmål hvor staten ved Justisdepartementet er part.

2.1. Skattefogden gis fullmakt til på eget tiltak å sette i verk inndrivelsen av saksomkostninger tilkjent staten i søksmål hvor staten ved Justisdepartementet er part.

Dette rundskrivet erstatter Justisdepartementets rundskriv G-58/94 fra 01.09.2006.

Med hilsen

Wenche L. Kverneland

avdelingsdirektør

Thea Baastad

rådgiver