Historisk arkiv

Program for digital kompetanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Starategiplan for 2004-2008

Digital kompetanse er den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne, og kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte. Program for Digital kompetanse 2004-2008 gjelder for grunnskole og videregående opplæring, høyere utdanning og voksnes læring. Programmets visjon er ”digital kompetanse for alle”. Infrastruktur, kompetanseutvikling, Forskning og utvikling og digitale læringsressurser, læreplaner og arbeidsformer er programmets hovedområder.

Ill.bilde

Program for digital kompetanse
Digital kompetanse er den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne, og kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte. Program for Digital kompetanse 2004-2008 gjelder for grunnskole og videregående opplæring, høyere utdanning og voksnes læring. Programmets visjon er ”digital kompetanse for alle”. Infrastruktur, kompetanseutvikling, Forskning og utvikling og digitale læringsressurser, læreplaner og arbeidsformer er programmets hovedområder.

 

Lenke til Program for digital kompetanse, Starategiplan for 2004-2008 

Program for Digital kompetanse gjelder for grunnskole og videregående opplæring, høyere utdanning og voksnes læring. Programmets visjon er ”digital kompetanse for alle”. Infrastruktur, kompetanseutvikling, forskning og utvikling og digitale læringsressurser, læreplaner og arbeidsformer er programmets hovedområder.

Digital kompetanse er den kompetansen som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne, og kompetansen som kreves for å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte. Programmet gjelder for perioden 2004 – 2008.


Programmet er delt inn i hovedmål og delmål. Følgende fire hovedmål gjelder i programperioden:

  • I 2008 skal norske utdanningsinstitusjoner ha tilgang til infrastruktur og tjenester av høy kvalitet. Læringsarenaene skal ha teknisk utstyr og nettforbindelse med tilstrekkelig båndbredde. Utvikling og bruk av IKT i læringsarbeidet skal støttes av sikre og kostnadseffektive driftsløsninger.
  • I 2008 skal digital kompetanse stå sentralt i opplæringen på alle nivåer. Alle lærende, i og utenfor skoler og universiteter/høgskoler, skal kunne utnytte IKT på en sikker, fortrolig og kreativ måte for å utvikle de kunnskaper og ferdigheter de trenger for å kunne være fullverdige deltakere i samfunnet.
  • I 2008 skal det norske utdanningssystemet være blant de fremste i verden når det gjelder utvikling og pedagogisk utnyttelse av IKT i undervisning og læring.
  • I 2008 skal IKT være et integrert virkemiddel for innovasjon og kvalitetsutvikling i norsk utdanning, basert på organisasjons- og arbeidsformer som fremmer læring og nyskaping. 

Hovedmålene gjelder hele programperioden og operasjonaliseres gjennom delmål for de fire satsingsområdene. Programmet har en rekke sentrale utfordringer: 

«Program for Digital Kompetanse» løser alene ikke alle utfordringene knyttet til bruk av IKT i norsk utdanning. Programmet spiller sammen med andre deler av utdanningspolitikken og andre politikkområder. Viktige politiske dokumenter som programmet må sees i sammenheng med er: Kunnskapsløftet med innføring av nye læreplaner og St.meld. nr. 17, Eit informasjonssamfunn for alle og e-Norge 2009.

Lenker:

eNorge 2009

Evaluering midtveisrapport

Kartlegging av utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen