Historisk arkiv

Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

2008-2010

Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring omhandlar dei viktigaste tiltaka departementet ønskjer å gjennomføre for å fremme likestilling på barnehage- og grunnopplæringsområdet

Denne handlingsplanen omhandlar dei viktigaste tiltaka departementet ønskjer å gjennomføre for å fremme likestilling på barnehage- og grunnopplæringsområdet Men skal likestillingsarbeidet føre fram, krev det ei systematisk tilnærming og ein systematisk medverknad frå alle dei som har direkte kontakt med barn og unge i barnehage og grunnopplæring: leiarar, lærarar og anna pedagogisk personell. Derfor er det i læreplanverket for grunnopplæringa og rammeplanen for barnehagane lagt stor vekt på dette.

Planen peker på at likestilling mellom kjønn skal ligge til grunn for all pedagogisk virksomhet i barnehage og grunnopplæring.

 Det er prioritert tre hovedmål: 

  1. Læringsmiljøet i barnehage og grunnopplæring skal fremme likestilling mellom gutter og jenter.
  2. Kjønnsbalanse i valg av utdanning og yrker skal bedres - med et spesielt fokus på fag- og yrkesopplæringen og rekruttering av jenter til realfag. 
  3. Kjønnsbalansen blant ansatte i barnehage og grunnopplæring skal bedres.

Dette er et foreløpig utkast til handlingsplan - det vil bli gjort noen endringer i den endelige utgaven.

Lenke til handlingsplan for likestilling 2008-2010