Historisk arkiv

Orientering om statsbudsjettet 2011 for universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

 Orientering om forslag til statsbudsjettet 2011 for universiteter og høyskoler er et foreløpig tildelingsbrev. Det skal bidra til at universiteter og høyskoler på et tidlig tidspunkt får oversikt over budsjettrammene og de målene Kunnskapsdepartementet har satt, slik at de kan planlegge sin virksomhet i kommende budsjettår. Orienteringen gir også en forklaring på og beskrivelse av finansieringssystemet for sektoren. Videre er den en dokumentasjon av hva som ligger til grunn for endringer i budsjettbevilgningen fra foregående år. Orienteringen legges fram samtidig med Prop. 1 S (2010-2011) for Kunnskapsdepartementet og skal sammen med endelig tildelingsbrev danne grunnlaget for at institusjonenes styrer kan fastsette mål og resultatkrav tilpasset institusjonens egenart, strategi og særskilte utfordringer.

Det tas forbehold om Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2011.

Lenke til orienteringen for universiteter og høyskoler 2011