Historisk arkiv

Regjeringen Stoltenberg II

Nasjonal strategi for bioteknologi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Strategien har sitt opphav i forskningsmeldingen, St.meld. nr. 30 (2008–2009) Klima for forskning, der det slås fast at det skal utvikles en balansert strategi for grunnforskning, næringsrettet forskning, utvikling og kommersialisering innenfor bioteknologi.

Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Miljøverndepartementet har utarbeidet strategien i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Arbeidet har vært ledet av Kunnskapsdepartementet.

Noen av de største utfordringene vi står foran, henger sammen med at verdens befolkning forventes å øke med to milliarder mennesker de neste 20–30 årene. Alle disse skal ha vann og mat, energi og helsetjenester, samtidig som det forventes en høyere levestandard enn hva verdens fattige har i dag. Dette behovet må kunne tilfredsstilles på en bærekraftig, miljøvennlig måte. Bioteknologien åpner mange nye muligheter for å møte disse utfordringene.

For å realisere mulighetene identifiserer strategien fire tematiske innsatsområder der bioteknologien kan bidra til å møte samfunnsutfordringer og der Norge har nasjonale fortrinn. De fire områdene er:

• havbruk, sjømat og forvaltning av det marine miljø

• landbruksbasert mat- og biomasseproduksjon

• miljøvennlige industrielle prosesser og produkter

• helse, helsetjenester og helserelaterte næringer