Historisk arkiv

Orientering om statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler er et foreløpig tildelingsbrev. Det skal bidra til at universiteter og høyskoler på et tidlig tidspunkt får oversikt over budsjettrammene og de målene Kunnskapsdepartementet har satt, slik at de kan planlegge sin virksomhet i kommende budsjettår.

Orienteringen presenterer en ny nasjonal målstruktur for universiteter og høyskoler som skal gjelde fra 2012. Videre gir den en forklaring på og beskrivelse av finansieringssystemet for sektoren. Orienteringen er også en dokumentasjon av hva som ligger til grunn for endringer i budsjettbevilgningen fra foregående år.

Orienteringen legges fram samtidig med Prop. 1 S (2011-2012) for Kunnskapsdepartementet og skal sammen med endelig tildelingsbrev danne grunnlaget for at institusjonenes styrer kan fastsette mål og resultatkrav tilpasset institusjonens egenart, strategi og særskilte utfordringer.

Det tas forbehold om Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2012.