Historisk arkiv

Vedtekter for Svalbards miljøvernfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Fastsatt av Miljøverndepartementet 8. mars 2007 med hjemmel i lov om miljøvern på Svalbard 15. juni 2001 nr. 79 § 98. Sist endret 12. mai 2013.

§ 1. Navn og rettslig stilling

Svalbards miljøvernfond er et statlig fond som hører under Miljøverndepartementet. Fondet er opprettet i lov om miljøvern på Svalbard 15. juni 2001 nr. 79 § 98.

§ 2. Formål

Fondet skal nyttes til beste for miljøet på Svalbard ved å bidra til at det settes i verk tiltak for å beskytte naturmiljø og kulturminner på øygruppen. Fondets midler skal bidra til å sikre at Svalbards særpregede villmarksnatur bevares som grunnlag for opplevelse, kunnskap, og verdiskaping. Fondet skal arbeide for å initiere og stimulere gode prosjekter og tiltak som har til formål å ivareta de høye miljømål som er satt for Svalbard.

§ 3. Fondets midler

Fondets kapital består av donasjoner og midler innkrevd gjennom en avgift for kort og for felling i forbindelse med høsting, jf. svalbardmiljøloven § 32 andre ledd, miljøavgift for tilreisende til Svalbard, jf. svalbardmiljøloven § 78, flora og fauna som er håndtert i strid med loven, eller verdien av dette, jf. svalbardmiljøloven § 94, miljøerstatning, jf. svalbardmiljøloven § 95 tredje ledd og tvangsmulkt, jf.svalbardmiljøloven § 96 og overtredelsesgebyr, jf svalbarmiljøloven § 96a.

Fondets midler plasseres på rentebærende konto i Norges Bank. Opptjente renter godskrives fondets konto hvert år pr. 31. desember.
Ved behandlingen av de årlige statsbudsjett bevilger Stortinget fondets midler som inntekt og bruken av midlene som utgift på statsbudsjettet. De årlige bevilgninger stilles til disposisjon for fondets styre gjennom tildelingsbrev fra Miljøverndepartementet.

§ 4. Bruken av fondets midler

Fondets midler brukes til tiltak på Svalbard i samsvar med svalbardmiljøloven § 98 og fondets formål, jf. § 2, og til dekning av utgifter til forvaltningen av fondet, herunder utgifter til fondets styre og administrasjon. Dette omfatter bl.a. undersøkelser og tiltak for å kartlegge og overvåke miljøtilstanden, årsaker til miljøpåvirkning og miljøvirkninger av virksomhet, forebyggende tiltak, gjenoppretting av miljøtilstanden, tilskudd til skjøtsel, vedlikehold og granskning av kulturminner så langt dette ikke kan ventes dekket av den ansvarlige, og til informasjons-, opplærings- og tilretteleggingstiltak.

Søkere til Svalbards miljøvernfond kan være private eller offentlige organer, organisasjoner, institusjoner og virksomheter eller privatpersoner.

§ 5. Styret

Fondet ledes av et styre med 5 medlemmer og 1 varamedlem. Medlemmenes og varamedlemmets tjenestetid er 4 år. Et styremedlem kan gjenoppnevnes én gang.
Styrets medlemmer og varamedlem, herunder styrets leder, oppnevnes av Miljøverndepartementet. Miljøverndepartementet fastsetter godtgjøring til medlemmene av styret og varamedlem.

§ 6. Styrets oppgaver

Styret forvalter fondet i samsvar med og innenfor de rammer som følger svalbardmiljøloven § 98, disse vedtekter, forskrift om tilskudd fra Svalbards miljøvernfond, instruks for virksomhets- og økonomistyringen i Svalbards miljøvernfond og Miljøverndepartementets tildelingsbrev samt de regler som gjelder for forvaltningen av statlige fond.
 
Innenfor de rammer som følger av første ledd, skal styret fremme fondets formål og i denne forbindelse treffe vedtak om bruk av fondets midler, jf. § 4. Styret skal vedta årlig budsjett for fondets virksomhet. Styret skal også forestå kontakten med departementet i viktige saker, og hvert år avgi rapporter og regnskap som angitt i tildelingsbrevet fra Miljøverndepartementet.

Styret har ansvaret for fondets drift og administrasjon.

§ 7. Styrets arbeidsform

Styret holder møter etter behov, vanligvis to ganger i året. To styremedlemmer kan kreve at det avholdes styremøte for behandling av en bestemt sak.
Styret treffer vedtak i møte.
Styret er vedtaksført når minst tre styremedlemmer, herunder styrets leder eller nestleder er til stede.
En beslutning av styret krever at flertallet av de medlemmene som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen, eller i dennes fravær, nestlederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrets møter.

§ 8. Fondets administrasjon

Sysselmannen på Svalbard er sekretariat for fondet. Sekretariatet står for den daglige ledelsen av fondets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Sekretariatet skal bl.a. sørge for utlysning av tilskuddsmidler, forberede og innstille saker for styret, forestå utbetaling av midler, regnskapsføring, oppfølging av gitte tilskudd m.v.

§ 9. Innkreving av fondets midler

Det er Sysselmannen på Svalbard som krever inn avgift for jakt -og fiskekort m.v. i samsvar med svalbardmiljøloven § 32 andre ledd, forskrift om høsting på Svalbard og forskrift om satser for avgift for jakt- fangst- og fiskekort m.m. på Svalbard. Sysselmannen krever også inn flora og fauna som er håndtert i strid med loven, eller verdien av dette, jf. svalbardmiljøloven § 94, ilegger miljøerstatning, jf. svalbardmiljøloven § 95 tredje ledd, tvangsmulkt, jf.svalbardmiljøloven § 96 og overtredelsesgebyr, jf svalbardmiljøloven § 96a. Miljøavgift for tilreisende til Svalbard kreves inn av reisearrangører med Svalbard som reisemål, jf. forskrift om miljøavgift for tilreisende til Svalbard.

§ 10. Klage

Styrets vedtak om tildelinger fra fondet kan ikke påklages, jf. svalbardmiljøloven § 98 tredje ledd.

§ 11. Ikrafttreden

Vedtektene trer i kraft straks.