Historisk arkiv

Rundskriv H-1/11: Standardvedtekter for kraftfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Standardvedtektene i rundskrivet angir de ytre rammene for bruk av kraftfond og hjemfallsfond, som fylkesmannen baserer sin godkjennelse på.

Gjennom industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven er Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) gitt i oppdrag å godkjenne kommunale vedtekter for kraftfond gitt i vannkraftssaker (kraftfond og hjemfallsfond). Gjennom gjeldende rundskriv er denne godkjennelsen delegert til fylkesmannen. Standardvedtektene i rundskrivet angir de ytre rammene for bruk av kraftfond og hjemfallsfond, som fylkesmannen baserer sin godkjennelse på.

Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftssaker fra 1998 (H-17/98), inneholdt bl.a. referanser til forhold som i dag ikke er gjeldende. Det er derfor foretatt en opprydding av disse forholdene. Det er også satt inn en oppdatert, generell omtale av regelverket for offentlig støtte. Det reviderte rundskrivet er i tillegg kuttet betydelig ned i omfang. Endringene som er foretatt skal ikke medføre realitetsendringer av standardvedtektene. Kommuner som har godkjente vedtekter for kraftfond i tråd med Rundskriv H-17/98 behøver derfor ikke å foreta endringer i sine vedtekter, under forutsetning av at de ikke inneholder bestemmelser som bryter mot det til enhver tid gjeldende regelverket for offentlig støtte.

Her finner du revidert rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfallsfond)

Det reviderte rundskrivet gjelder fra 1. januar 2012.