Forsiden

Historisk arkiv

Rundskriv V-2-B/2011 Tilskudd til Tros- og livssynssamfunn 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og trossamfunn utenfor Den norske kirke kan kreve et årlig tilskudd fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet.

Fylkesmennene

Nr. Vår ref Dato
V2–B/2011 2010/04820 SF GTE 26.01.2011

TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2011

Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og trossamfunn utenfor Den norske kirke kan kreve et årlig tilskudd fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet. Tilskuddet skal være av en slik størrelse at det om lag tilsvarer de budsjetterte utgiftene til Den norske kirke justert for medlemstall. Det gis tilskudd per medlem i samfunnet.

Frist for å kreve statlig og kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn er 1. april 2011. Fristen kan ikke fravikes.

1. Sats for beregning av tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2011

Tilskuddssatsen er fastsatt på samme måte som i tidligere år. Beløpet som ligger til grunn for utregningen er kr 1 586 856 000. På departementets nettsider finnes en mer utfyllende redegjørelse for beregningen av beløpet som ligger til grunn for tilskuddssatsen. Den 1. januar 2011 var det registrert 3 852 608 medlemmer og tilhørige i Den norske kirkes medlemsregister (tallet inkluderer ikke medlemmer bosatt i utlandet).

Satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i 2011, skal være kr 412 per medlem.

2. Krav om statlig og kommunalt tilskudd

Samfunnene skal fylle ut vedlagte kravskjema og sende inn en digitalt lesbar oversikt over fødselsnummer for alle medlemmer det kreves tilskudd for på CD-ROM, minnepinne eller eventuelt diskett.

Det anbefales at tros- og livssynssamfunnene sender krav om tilskudd m/medlemsoversikt til Fylkesmannen som rekommandert post.

 

2.1 Kravfrist

Kravfristen er 1. april 2011 og kan ikke fravikes.

Tros- og livssynssamfunnene har et selvstendig ansvar for å sende inn krav om tilskudd innen fristens utløp.

Tilskuddsordningen omfatter mer enn 650 samfunn. Det er derfor helt nødvendig at kravfristen blir overholdt. På grunn av hensynet til gjennomføringen av den samlede kontrollen av tros- og livssynssamfunnenes medlemsoversikter, er fristen for å kreve tilskudd ufravikelig. Dersom krav om tilskudd sendes inn etter fristens utløp, skal kravet avvises.

2.2. Organisasjonsnummer og bankkontonummer

Tros- og livssynssamfunn må ha organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret for å kunne kreve tilskudd. Nærmere informasjon kan fås fra Brønnøysundregistrene, tel. 75 00 75 00, http://www.brreg.no/registrering/ny_enhet.html

Tros- og livssynssamfunnene som krever tilskudd må selv påse at det blir oppgitt korrekt kontonummer for utbetaling av tilskuddet. Bankkontonummer og adresse skal oppgis i kravskjemaet hvert år.

2.3 Fødselsnummer

Den innsendte medlemsoversikten skal kun inneholde fødselsnummer til personer som tilhørte tros- eller livssynssamfunnet per 1. januar 2011. Det vil bare bli utbetalt tilskudd for medlemmer med gyldig fødselsnummer. Gyldig fødselsnummer er nødvendig for å kontrollere at vilkårene for tilskudd er oppfylt.

Samfunnene må på forhånd forsikre seg om at CD-ROM-en/minnepinnen/disketten faktisk inneholder en oversikt over fødselsnummer og at filen er lesbar. Filen må ikke være lese- eller passordbeskyttet. En ren tekst-fil (.txt) eller en excel-fil (.xls/.xlsx) er å foretrekke.

Følgende krav stilles til innsendelsen:

a) Tros- eller livssynssamfunnets navn og organisasjonsnummer skal stå skrevet utenpå CD-ROM-en, minnepinnen eller disketten

b) Filnavnet skal bestå av organisasjonsnummeret, eksempelvis 123456789.txt

c) Filen skal kun inneholde medlemmenes fødselsnummer, og de må listes fortløpende nedover, ett på hver linje

d) Fødselsnumrene må være 11-sifrete, eksempelvis 02020211111

På departementets nettsider finnes et eksempel på elektronisk oversikt over fødselsnummer.

Det vil ikke bli utbetalt tilskudd til tros- eller livssynssamfunn som ikke sender inn slik medlemsoversikt.

Trossamfunn med færre enn 50 medlemmer kan om nødvendig sende inn en maskinskrevet oversikt over fødselsnummer i papirversjon.

3. Om kontrollen av medlemsoversiktene

Fylkesmannen videresender medlemsoversiktene med fødselsnummer til Brønnøysundregistrene for kontroll. Kontrollen vil bli gjort på grunnlag av data per 1. januar 2011.

Brønnøysundregistrene kontrollerer alle gyldige fødselsnummer opp mot Det sentrale folkeregister, Den norske kirkes medlemsregister og innsendte medlemsoversikter fra øvrige tros- og livssynssamfunn. Det kontrolleres at fødselsnummeret er oppført i Det sentrale folkeregister i tråd med vilkårene for tilskudd, at personen bare står oppført i ett tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, og at vedkommende ikke tilhører Den norske kirke.

Fylkesmannen foretar utbetaling av statstilskudd når Brønnøysundregistrenes kontroll av tros- og livssynssamfunnenes medlemsoversikter er fullført (første kontrollrunde).

Samfunnene kan gjøre korreksjoner i oversikten over uavklarte fødselsnummer som de vil motta fra Fylkesmannen, og sende denne inn for ny kontroll (andre kontrollrunde).

Det er frivillig for samfunnene å sende inn korrigert oversikt. Frist for å sende inn korrigert oversikt er 1. september 2011. Fristen kan ikke fravikes.

4. Bruk av tilskuddet

Tilskuddet til tros- og livssynssamfunn skal brukes til hhv. religiøse formål og formål som går inn under virksomheten som livssynssamfunn, jf. lov om trudomssamfunn og ymist anna § 19 fjerde ledd og lov om tilskott til livssynssamfunn § 1 annet ledd. Det kan for eksempel anvendes for å finansiere egne bygg for religions- eller livssynsutøvelse, det kan dekke utgifter til tros- eller livssynsopplæring, og det kan benyttes til religiøs eller livssynsmessig betjening av innsatte i fengsel, jf. rundskriv V–13B/2009 av 1. juli 2009 om samarbeid om tros- og livssynstjenester i fengsel.

5. Krav til rapportering

For mottatte tilskudd skal samfunnene føre regnskap som viser hva midlene er anvendt til. Innsendte regnskap over bruk av statlige og kommunale tilskuddsmidler skal attesteres av statsautorisert eller registrert revisor. Det kreves ikke at regnskapet er bekreftet av revisor når det statlige tilskuddet er under kr 100 000. I slike tilfeller skal det sendes inn en regnskapsoversikt som er bekreftet av trossamfunnets styre eller utvalg. Registrerte trossamfunn skal i tillegg sende inn en kortfattet årsrapport.

Frist for innsending av regnskap og årsrapport for 2010 er 1. april 2011.

6. Brønnøysundregistrenes avgiverordning

I samarbeid med departementet har Brønnøysundregistrene etablert en tjeneste som gjør det mulig per telefon å be om innsyn i hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke, enkeltpersoner eventuelt står oppført som medlem i. En utskrift av hvilke(t) tros- eller livssynssamfunn som den enkelte er registrert som medlem i, sendes i brevs form til den det gjelder. Telefonnummeret til Brønnøysundregistrene, der den registrerte kan kreve innsyn i opplysninger om seg selv, er 75 00 75 00.

Tros- og livssynssamfunnene kan vurdere å oppfordre sine medlemmer til å benytte seg av denne tjenesten. Tros- og livssynssamfunnene kan imidlertid ikke kreve av sine medlemmer at de oppgir hvilket annet tros- eller livssynssamfunn de eventuelt står oppført som medlem i.

7. Behandling av sensitive personopplysninger

Opplysninger om tilhørighet til tros- og livssynssamfunn er å regne som sensitive personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 8 a, og omfattes av forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt for opplysninger om noens personlige forhold.

Krav om innsending av fødselsnummer i forbindelse med tilskudd til tros- og livssynssamfunn er hjemlet i lov om trudomssamfunn og ymist anna § 19b og lov om tilskott til livssynssamfunn § 5, jf. personopplysningsloven §§ 8 og 9. Formålet med kontrollen av medlemmenes fødselsnummer er å sikre et mest mulig korrekt grunnlag for utbetaling av tilskudd. For å kunne sammenligne opplysninger i flere register er det en forutsetning at medlemmer i tros- og livssynssamfunn identifiseres med fødselsnummer. I henhold til personopplysningsloven § 12 første ledd kan fødselsnummer bare benyttes i behandling av personopplysninger når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering.

Dokumenter som kopler fødselsnummer til et tros- eller livssynssamfunn skal ikke anvendes til annet enn oppgitt formål. Slike dokumenter må ikke utleveres til uvedkommende og skal behandles og oppbevares på en slik måte at de ikke er tilgjengelig for uvedkommende.

Utover det som følger av saksbehandlingen av krav om tilskudd hos fylkesmennene og Kulturdepartementet, og Brønnøysundregistrenes kontroll av tros- og livssynssamfunnenes innsendte oversikter over medlemmenes fødselsnummer, skal ikke personopplysningene gjøres kjent for andre enn den det gjelder.

Dersom en person står oppført som medlem i mer enn ett tros- eller livssynssamfunn, inkludert Den norske kirke, vil ikke det enkelte tros- eller livssynssamfunn få oppgitt hvilket annet samfunn vedkommende står oppført i.

Når den årlige kontrollen er gjennomført og personopplysningene ikke lenger har betydning for saksbehandlingen, skal Brønnøysundregistrene og fylkesmennene slette alle oversikter som inneholder fødselsnummer.

Forstandere i registrerte trossamfunn står for øvrig under samme ansvar som offentlig tjenestemann når det gjelder gjøremål som han/hun er pålagt i eller med hjemmel i lov, jf. lov om trudomssamfunn og ymist anna § 26. Dette gjelder blant annet taushetsplikt om sensitive personopplysninger, jf. straffeloven § 121.

8. Kommunalt tilskudd

Satsen for beregning av kommunalt tilskudd blir regnet ut lokalt og skal tilsvare kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem og tilhørig i kirken.

Det er ikke nødvendig å fremme særskilt krav om kommunalt tilskudd. Tros- og livssynssamfunn som får statstilskudd, vil av de kommuner hvor det er bosatt medlemmer, få utbetalt kommunalt tilskudd. Alle kommuner vil motta en oversikt over antall tilskuddsberettigede medlemmer i de ulike tros- og livssynssamfunnene i den respektive kommunen. Det vises til rundskriv V–15B/2009 om kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn av 19. oktober 2009.

Samfunn som ønsker det kommunale tilskuddet fordelt på flere menigheter, og som har mer enn 6 000 medlemmer, bes fylle ut tilleggsark til kravskjemaet. Tilleggsark fås ved henvendelse til fylkesmannsembetet.

9. Fremdriftsplan 2011

Det legges opp til følgende framdrift:

Dato
1. april Kravfrist. Frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn kravskjema og medlemsoversikt til Fylkesmannen
1. april Frist for å sende inn regnskap og årsrapport
1. juli Fylkesmennene skal ha foretatt utbetaling (der regnskap og årsrapport er sendt Fylkesmannen, og Fylkesmannen ikke har merknader)
1. september Frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn korrigert oversikt over uavklarte fødselsnummer til Fylkesmannen
Eventuell andre utbetaling av tilskudd kan forventes i oktober
Kommunalt tilskudd kan forventes utbetalt innen utgangen av året

Vi gjør oppmerksom på at kravfristen i 2012 vil bli satt til 1. mars. Vi vil med dette oppnå tidligere utbetaling av tilskudd.

Kulturdepartementet ber fylkesmennene om å videresende rundskrivet m/kravskjema til alle tros- og livssynssamfunn innen sitt ansvarsområde så snart som mulig.

 

Med hilsen

Birgitte Lange e.f.
ekspedisjonssjef

Geir Telstø
rådgiver

 

Vedlegg:
Kopi: Brønnøysundregistrene, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd, Islamsk Råd Norge