Historisk arkiv

Forskrift om endring i forskrift 4. desember 1998 nr. 1557 om tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Fastsett av Landbruksdepartementet 21. desember 2005 i medhold av jordbruksoppgjøret og med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.

I

I forskrift 4. desember 1998 nr. 1557 gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

§ 2. Definisjonar

Landbruksvikar: En kommunalt ansatt avløser for husdyr- og planteprodusenter i jordbruket.

§ 3. Skal lyde:

§ 3. Vilkår

1. Administrasjon
Kommunen skal administrere landbruksvikarordningen. Kommunens ansvar er å:

  1. ansette landbruksvikaren(e) og ha arbeidsgiveransvaret vedrørende lønn og
  2. arbeidsforhold
  3. fastsette instruks for landbruksvikarordningen
  4. avgi oppgaver til Statens landbruksforvaltning

Kommunen kan sette bort den daglige ledelsen av landbruksvikaren til et avløserlag.

2. Bruk av landbruksvikar
Landbruksvikaren skal yte hjelp når husdyr- og planteprodusenten ikke kan utføre arbeidet i foretaket. Landbruksvikar benyttes først og fremst i krisesituasjoner og skal være tilgjengelig på kort varsel. Landbruksvikaren kan også nyttes til all annen avløsning.

Den daglige leder av ordningen prioriterer bruken av landbruksvikaren.

§ 5 skal lyde:

§ 5. Søknad

Søknad sendes til fylkesmannen innen 15. mars året etter regnskapsåret.

II

Endringene trer i kraft fra og med 1. januar 2006.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov