Historisk arkiv

Forskrift om endring av forskrift 29. mars 2007 nr 511 om forbud mot bruk av animalske proteiner i fór til produksjonsdyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet 29. oktober 2007 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) §§ 12 og 17, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 12 (forordning (EF) nr 1292/2005).

I

I forskrift 29. mars 2007 nr. 511 om forbud mot bruk av animalske proteiner i for til produksjonsdyr
gjøres følgende endringer:

§ 6 (endret) skal lyde:
Bearbeidede animalske proteiner fra andre dyrearter enn drøvtyggere og produkter som
inneholder slike animalske proteiner, kan eksporteres til tredjestater på følgende vilkår:
a) de bearbeidede animalske proteinene og produkter som inneholder slike proteiner skal ikke
brukes som for til produksjonsdyr,
b) det må på forhånd foreligge en bilateral avtale med vedkommende lands myndighet, hvor
vedkommende tredjestat forplikter seg til ikke å bruke de animalske proteinene til formål som er
forbudt etter denne forskriften, og
c) de bearbeidede animalske proteinene skal ikke reeksporteres for anvendelse som er forbudt i
henhold til denne forskrift.
Bestemmelsene i første ledd gjelder ikke for kjæledyrfór, fiskemel eller for produkter som
inneholder fiskemel.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov