Historisk arkiv

Forskrift om endring av forskrift 5. juli 2002 nr. 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 8. mai 2007 med hjemmel i tolltariffens innledende bestemmelser § 5, samt kgl.res. av 30. juni 1995 nr. 600.

I forskrift 5. juli 2002 nr. 828 om individuelle tollnedsettelser og fordeling av tollkvoter til konservesindustrien gjøres følgende endringer:

§ 1 Vedlegg 3 til forskriften skal lyde:

Vedlegg 3

 

Kvantum, tonn

Kvoteår

Jordbær

Bringebær

Solbær

2007/2008

2700

1000

1300

2008/2009

2600

1000

1150

2009/2010

2500

1000

1000


§ 2 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft fra dags dato.