Historisk arkiv

Forskrift om endring av forskrift 9. mars 2005 nr. 224 om veterinærvakt

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. november 2007 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell §§ 24 og 26 nr. 3. Endret ved forskrifter 26. mai 2005 nr. 470 og 27. juni 2006 nr. 706.


I

 § 6 første skal lyd:

Fra og med 1. november 2007 gjelder følgende satser for godtgjøring pr. time vakt:

Gruppe

Mandag til fredag
kl. 00 - 08 og 16 - 24

Lørdag og søndag
kl. 00 - 24

Hellig- og høytidsdager
kl. 00 - 24

Ordinær vaktbemanning

72,95

103,25

119,15

Sesongtillegg

48,60

68,80

78,95


§ 6 annet ledd oppheves.

II

Endringen trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov