Forsiden

Historisk arkiv

Forskrift om endring i forskrift om midlertidig fritak fra overproduksjonsavgift på kumelk i kvoteåret 1. mars 2007 - 29. februar 2008

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. oktober 2007 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §§ 5a og 19 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

I

I forskrift 11. september 2007 nr. 1052 om midlertidig fritak fra overproduksjonsavgift på kumelk i kvoteåret 1. mars 2007 – 29. februar 2008 gjøres følgende endring:

§ 1 første ledd skal lyde:
Foretak som produserer kumelk kan i kvoteåret 1. mars 2007 – 29. februar 2008 omsette et kvantum melk begrenset oppad til 102 % av landbrukseiendommens kumelkkvote uten at det svares overproduksjonsavgift. I tillegg gis det ytterligere fritak fra overproduksjonsavgift for et kvantum tilsvarende 8 % av landbrukseiendommens kvote innenfor en samlet grense for kvote og fritakskvantum på 408 000 liter. For godkjente samdrifter settes den samlede grensen tilsvarende til 765 000 liter.

II

Endringene trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov