Historisk arkiv

Forskrift om midlertidig fritak fra overproduksjonsavgift på kumelk i kvoteåret 1. mars 2007-29. februar 2008

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 11. september 2007 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5a og § 19 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov