Historisk arkiv

Forskrift om satser for prisnedskriving til industrielt bearbeidede jordbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 12. mars 2009 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov