Historisk arkiv

Historisk arkiv

M-2/2009 - Konsesjon og boplikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eigedom (konsesjonsloven) mv. med endringer i lov 19. juni 2009 nr. 98.

(Sist endret  november 2012, jf. brev fra departementet)