Historisk arkiv

Forskrift om midlertidig fritak fra overproduksjonsavgift på kumelk i kvoteåret 1. mars 2010-28. februar 2011

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. februar 2010 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5a jf. delegeringsvedtak 7. mai 1999 nr. 435 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Se forskriften på lovdata.no