Historisk arkiv

Forskrift om endring i forskrift om midler til bygdeutvikling

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 12. juli 2011 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov