Historisk arkiv

M-2/2012 - Endring i rundskriv M-1/2010 – Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon. Nedre beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet fastsetter i dette rundskriv en endring i rundskriv M-1/2010.

Landbruks- og matdepartementet fastsetter i dette rundskriv en endring i rundskriv M-1/2010. 

I rundskriv M-1/2010 ble det fastsatt at prisvurderingen skal unnlates for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr. 1.500.000. For å få flere mindre landbrukseiendommer ut på salg, vil departementet heve denne grensen ytterligere, jf. også Meld. St. (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken. 

På denne bakgrunn bestemmer departementet at for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr. 2.500.000 skal prisvurderingen heretter unnlates.

Beløpsgrensen gjelder som tidligere eiendommer med boligbebyggelse som har en brukbar standard slik at kjøperen kan tilflytte eiendommen. I denne forbindelse er det et vurderingsmoment om det er tilfredsstillende løsninger for vei, vann og avløp.

De ovennevte endringer i rundskriv M-1/2010 trer i kraft straks, og gjelder for alle saker som er kommet inn til kommunen hvor det pr. dette rundskrivs dato ikke er truffet vedtak i første instans. Også ved behandling av klager som ikke er endelig avgjort skal de nye retningslinjene i dette rundskriv følges.  

Med hilsen 

Pål Vidar Sollie                                                                     Inger Grette
Ekspedisjonssjef                                                                  Avdelingsdirektør